Puc reclamar plusvàlues pagades a l’Ajuntament?

Si ja he pagat l’impost de plusvàlua, puc reclamar la seva devolució?

La Sentència dictada pel Tribunal Constitucional (TC) el 26 d’octubre de 2021 (publicada al BOE de 25/10/2021) va declarar inconstitucional el sistema de càlcul de l’Impost de Plusvàlua, però posa obstacles per tal que els afectats puguin exercir el seu dret a reclamar la devolució de les quantitats pagades durant aquests anys, per aquest impost.

En aquest punt, hi ha serioses crítiques respecte de les limitacions que estableix el TC, ja que excedeixen les previsions que en tal punt fixa la llei orgànica del tribunal constitucional i quines limitacions no hi eren en sentències anteriors.

Contràriament al que diu el Tribunal Constitucional en la seva sentència de 26 d’octubre de 2021, la Cambra sosté que aquest Tribunal no té cap facultat per negar el dret a la devolució del que s’ha pagat indegudament en els darrers 4 anys. Els ciutadans han de poder reclamar als Ajuntaments les quantitats sostretes durant aquests anys, de forma ilegal, sense perjudici que aquests puguin reclamar a l’Estat espanyol la corresponent indemnització patrimonial. No es tracta de perjudicar als Ajuntaments, sinó que els ciutadans puguin recobrar el que han pagat a conseqüència d’una normativa inconstitucional i nul·la.

Per això, la Cambra ha establert un sistema que facilitar la reclamació.

Pot accedir a més informació en aquest enllaç (Informacio servei reclamacio plusvalues)

Som al seu servei i si ho considera, contacti a

info@cambrapropietat.com

 

Per tal que tingui més informació, hem d’afegir que al poc temps de la sentencia TC, el 9 de novembre de 2021, es publica en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret llei 26/2021, mitjançant el qual es modifiquen els articles declarats inconstitucionals, es reconeix que si no ha existit plusvàlua no es pot aplicar l’impost i es concedeix als ajuntaments un termini de 6 mesos per adaptar les seves ordenances fiscals (fins al 9 de maig de 2022) si desitgen seguir cobrant l’impost.

Tant l’esmentada Sentència del TC com la recent reforma operada amb el Reial Decret llei 26/2021 plantegen força dubtes que tractarem de resoldre a continuació:

1. He de pagar l’impost per transmissions realitzades abans del 26 d’octubre de 2021?

No, perquè la Sentència del TC va anul·lar el mètode de càlcul de l’impost i per tant aquest no es pot calcular.

2. He de pagar l’impost per transmissions realitzades entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre de 2021?

No. Durant aquest període l’impost no es podia aplicar perquè no existia cap regulació de la base imposable.

3. He de pagar l’impost de plusvàlua per transmissions posteriors al 9-11-2021?

Sí, siempre que amb la transmissió hagis obtingut benefici, és a dir,  plusvàlua. En cas de pèrdua o minusvàlua no has de pagar l’impost.

4. En el cas de transmissió, com quantifico el benefici o la pèrdua de la transmissió?

Has de comparar el valor del sòl en el moment de la transmissió amb el valor que tenia el sòl en l’escriptura d’adquisició.  Per saber quin percentatge representa el valor del sòl del preu total, es pren el preu de l’escriptura de transmissió i s’aplica el percentatge del valor cadastral que correspon al terreny en el rebut de l’IBI.

5. Com calculo l’impost si he tingut benefici/plusvàlua?

Per determinar la base imposable, la reforma aprovada pel Govern ha introduit un mètode doble de càlcul, donant a triar al contribuent entre l’aplicació d’una sèrie de coeficients sobre el valor cadastral del sòl de l’immoble (en funció de l’any d’adquisició inicial) o sobre la plusvàlua real obtinguda resultat de comparar el preu/valor d’adquisició i transmissió que consti en les corresponents escriptures.

Per determinar la quota (import a pagar) s’aplicarà el tipus impositiu i possibles bonificacions previstes a l’ordenança municipal.

6. Què haig de fer en cas de pèrdua/minusvàlua?

Has de presentar l’autoliquidació de l’impost, declarant la transmissió com “operació no subjecta”. No has de pagar res.

7. Puc exigir la devolució de les liquidacions pagades?

La Sentència del TC de 26 d’octubre de 2021 tanca la porta a reclamar la devolució de la tributació ja realitzada que no hagués estat recorreguda abans de ser dictada. Ara bé, en cas d’autoliquidacions, existeix un termini de quatre anys per sol·licitar la seva rectificació, per la qual cosa en aquests casos es podrà demanar la devolució del que has pagat  però no en base a aquesta última Sentència del TC de 26 d’octubre de 2021, si no invocant les anteriors  sentències dictades pel TC (Sentència de 11 de maig de 2017 i Sentència de 31 d’octubre de 2019) si es compleix alguna d’aquestes circumstàncies: 1) inexistència de benefici/plusvàlua, o 2) import pagat per l’impost desproporcionadament alt en comparació amb el benefici/plusvàlua realment obtingut.

8. Llavors, a part dels dos casos anteriors, no puc fer res per tal que em retornin l’import pagat?

A la Cambra creiem que sí.

Per aquest motiu hem establert el sistema que pot facilitar la reclamació.

Tal com diem al començament, pot accedir a més informació en aquest enllaç (Informacio servei reclamacio plusvalues)

Som al seu servei i si ho considera, contacti a

info@cambrapropietat.com