Certificació energètica i multes

 

La Cambra li ofereix el Servei de Certificació Energètica.

L’etiqueta d’eficiència energètica és obligatòria des de l’1 de juny de 2013, per a tots els edificis i ha de ser incorporada a tota oferta, promoció o publicitat dirigida a la venda o lloguer dels edificis o part d’aquests (habitatges, locals, oficines, etc.).  Classifica cada immoble amb un codi de colors segons una escala que va de la categoria “A” (la més eficient) a la “G” (la menys eficient).

Per a tramitar-ho cal:

  • Còpia del DNI del sol·licitant
  • Rebut de l’IBI
  • Factura d’electricitat

El cost depen de la superfície de l’habitatge o el local i és el següent:

PISOS I OFICINES

SENSE IVA
m2 Socis No socis (+15%)
fins a 50 168,67 € 193,97 €
51-80 173,67 € 199,72 €
81-120 185,33 € 213,13 €
121-180 202,00 € 232,30 €
181-350 240,33 € 276,38 €
més de 350
UNIFAMILIARS SENSE IVA
m2 Socis No socis (+15%)
fins a 80 218,00 € 250,70 €
81-180 243,00 € 279,45 €
181-240 283,00 € 325,45 €
241-350 325,50 € 374,33 €
351-500 390,50 € 449,08 €
més de 500
LOCALS COMERCIALS SENSE IVA
m2 Socis No socis (+15%)
fins a 50 188,00 € 216,20 €
51-80 195,50 € 224,83 €
81-120 213,00 € 244,95 €
121-180 238,00 € 273,70 €
181-350 295,50 € 339,83 €
351-500 375,50 € 431,83 €
501-750 475,50 € 546,83 €
més de 750
EDIFICIS SENCERS
Segons preus anteriors amb un descompte del 10% sobre l’import total.
USOS TERCIARIS
A pressupostar

 

A aquest cost s’ha d’afegir la taxa següent:

  • Habitatge unifamiliar o pis: 11€.
  • Bloc d’habitatges 4,90€ * H + 5,20 €, sent H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10€ + 0,1€ / m2.

En cap cas la taxa superarà els 250€.

Més inforrmació:

A partir del  27 de juny de 2013, amb la llei de rehabilitacions, regeneracions i renovacions urbanes, es fixen les penalitzacions per a l’incompliment d’aquesta obligació legal.

Les penalitzacions referents a la qualificació energètica es fixen en tres graus:

  1. a) Infraccions lleus: Presentació del certificat sense incloure la informació mínima exigida, la publicitat de l’edifici sense esmentar la seva qualificació energètica, no exhibició de l’etiqueta energètica en els locals obligatoris. En aquest cas les sancions es fixen entre  300 i 600€.
  2. b) Infraccions greus: Incompliment de les condicions establertes en la metodologia de càlcul per part del tècnic certificador, la transacció de l’immoble sense la presentació del certificat, o la falsificació d’una etiqueta energètica són faltes greus, amb multes que varien entre 601 i 1.000 euros.
  3. c) Infraccions molt greus: Són, per exemple la falsificació en l’expedició o el registre…  amb multes de fins a 6.000€.

Les multes poden ser ampliades, si el benefici és superior a l’import de les sancions, imposant-se un import “equivalent” al del benefici obtingut, tenint en compte el dany produït, l’enriquiment obtingut, la intencionalitat i la reiteració.

La Generalitat expedienta 42 agències immobiliàries per incomplir la normativa de certificació energètica d’edificis

Anunciaven habitatges sense publicitar-ne l’etiqueta d’eficiència energètica, fet que vulnera la llei i els drets del consumidors.

La certificació energètica d’edificis, com hem dit,  és un document obligatori en la compravenda o lloguer d’habitatges o edificis, i ofereix als usuaris informació sobre el comportament energètic de l’immoble. La normativa exigeix que l’etiqueta energètica sigui visible en els anuncis d’habitatges, ja que permet als usuaris comparar l’eficiència de diferents edificis i incorporar l’estalvi en energia com a factor de decisió a l’hora de llogar o comprar un habitatge. Els edificis suposen aproximadament un 25% del consum energètic de Catalunya, i augmentar l’eficiència energètica d’aquest sector és fonamental per avançar cap a un model energètic més racional i sostenible.

A Catalunya, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha emès més de 483.586 certificats d’eficiència energètica per a edificis existents des de la seva entrada en vigor, el juny de 2013, i 2.687 per a edificis de nova construcció des de l’any 2007.  En l’actualitat, la Generalitat treballa per millorar la certificació energètica d’habitatges, amb la intenció de fer-la més completa i útil per als ciutadans a l’hora de no només de prendre decisions per a escollir habitatge, sinó també de realitzar actuacions de rehabilitació energètica per incrementar-ne l’eficiència energètica.

Aquesta etiqueta ha de ser visible en tota oferta, promoció o publicitat dirigida a la venda o l’arrendament d’un edifici o un habitatge.

Això inclou els anuncis d’internet i als aparadors de les oficines de les agències immobiliàries, obligació establerta segons reial decret 235/2013 del 5 d’abril. Només aquells cartells d’”Es ven o “Es lloga” que es pengen a les façanes i que solen incloure un número de telèfon es lliuren d’aquest requisit.

Segons informació facilitada per una de les  immobiliàries sancionades, els hi han imposat una multa de 1.000€ per cada anunci sense etiqueta energètica (en total la multa ha estat de més de 50.000 euros) i 6.000 euros a cada propietari de l’habitatge anunciat sense etiqueta.

La inspecció és molt senzilla de fer: L’inspector fa les fotografies dels anuncis de venda i lloguer a l’aparador de l’oficina i notifica la multa

Per més informació del nostre servei: Premi aquí