Mesures legals després de l’estat d’alarma

  1. Canvis en bonificacions de lloguers

El Diari de la Generalitat de dissabte passat (DOGC 22/5/2021),  es publica la Resolució SLT/1587/2021, que regula diverses mesures de pròrroga i modificació en matèria de salut pública rel la pandèmia de COVID-19.

En aquest context, i pel que afecta a l’arrendament de NO habitatges, hi ha:

  • Es modifica la restricció d’aforament per a empreses de serveis/comerç minorista/activitats d’hostaleria i restauració:
    • El seu aforament era limitat al 30 per cent, per la qual cosa en aplicació del DL 34/2020 (de 20/10/2020), s’havia de bonificar forçosament el 35% del lloguer.
    • Es canvia l’aforament i s’amplia fins al 50 per cent, per la qual cosa la bonificació forçosa passa a ser del 25%.
  • Aquest canvi pot aplicar-se al arrendaments per als lloguer corresponents al mes de juny 2021.

 

 

2. I pel que fa a Comunitat de Propietaris:

Amb la publicació de Reial Decret Llei 8/2021, de 4 de maig, s’adopten diverses mesures de caràcter urgent en l’ordre sanitari, econòmic i social a aplicar després de la finalització de l’estat d’alarma el 9 de maig de 2021.

En destaquem les sectorials que afecten de forma més directa la propietat.

 

1.- MESURES EXTRAORDINÀRIES APLICABLES A LES JUNTES DE PROPIETARIS.

La norma estatal suspèn l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris fins al 31 de desembre de 2021. En aquest sentit cal recordar que el passat 23 de desembre de 2020 la Generalitat de Catalunya va publicar un Decret Llei on ja es recollia en els mateixos termes que ara recull la norma estatal, la suspensió de l’obligatorietat de celebrar juntes de propietaris fins a finals de 2021.

 

Com afecta aquesta suspensió als comptes de la comunitat?

Segons la norma, l’obligació de la comunitat d’aprovar els comptes i el pressupost anual queda igualment suspesa fins al 31 de desembre de 2021, i s’entén prorrogat l’últim pressupost anual aprovat, així com el nomenament dels òrgans de govern, encara que hagin caducat.

 

Quan permet la normativa de manera excepcional de celebrar reunions?

Es preveu la possibilitat de celebrar junta de propietaris per adoptar aquells acords que no puguin demorar-se fins al 31 de desembre de 2021.

 

Quin tipus d’acords s’inclouen en aquesta categoria?

Entre ells, s’inclouen aquells acords que tinguin a veure amb obres que resultin necessàries per al manteniment i funcionament de l’edifici, així com les obres d’accessibilitat universal.

 

Com han de celebrar-se en el seu cas les juntes de propietaris?

En el cas de trobar-se la comunitat de propietaris amb la necessitat de celebrar junta (segons el comentat), aquesta es podrà celebrar pels següents mitjans:

  1. Videoconferència.
  2. Conferència telefònica múltiple.
  3. Adopció d’acord sense reunió mitjançant enviament del vot per correu postal o comunicació telemàtica.

Aquesta modalitat de reunions telemàtiques, ja es celebraven a Catalunya al venir expressament reconeguda la seva validesa per la Llei catalana de Propietat Horitzontal (al contrari del que fins ara passava amb la Llei estatal). En tot cas, cadascuna d’aquestes modalitats haurà de complir rigorosament amb els requisits legalment establerts per garantir la participació i la identitat dels propietaris, ja que en cas contrari podran ser objecte d’impugnació.

 

Pot la comunitat celebrar juntes de forma presencial?

Sí, sempre que es garanteixin les mesures de seguretat exigides legalment en cada moment.

 

2. MESURES DE PROTECCIÓ EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT EN MATÈRIA D’HABITATGE.

En relació als contractes d’arrendament d’habitatge, es tracta de prorrogar les mesures de protecció, ja adoptades anteriorment pel govern, per protegir determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat i que dequeien davant la propera finalització de l’estat d’alarma el 9 de maig de 2021.

 

2.1. Procediments judicials de desnonament.

– S’amplia fins el 9 d’agost de 2021 la suspensió dels procediments judicials de desnonament o llançament quan així ho sol·licités l’arrendatari per trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica i sense possibilitat d’alternativa habitacional per a ell o per a les persones amb qui convivia. Aquesta suspensió extraordinària i temporal dels procediments de desnonament d’habitatge davant de situacions acreditades de vulnerabilitat, ja va ser recollida en una norma estatal el passat 22 de desembre de 2020, limitant la seva vigència fins a la finalització de l’estat d’alarma el 9 de maig de 2021.

– De la mateixa manera, la sol·licitud de compensació econòmica que podien demanar els arrendadors i propietaris afectats per la suspensió d’un llançament quan els serveis socials no haguessin donat una solució habitacional a les persones vulnerables en els tres mesos següents a l’emissió del seu informe, s’amplia ara fins el 9 de setembre de 2021.

 

2.2. Finalització de la durada dels contractes d’arrendament d’habitatge.

Tots els contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1994 de 24 de novembre, que finalitzin durant el període comprès entre el 9 de maig de 2021 i el 9 d’agost de 2021 gaudiran, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, d’una pròrroga extraordinària per sis mesos més.

Aquesta pròrroga extraordinària és obligatòria per a l’arrendador, llevat que voluntàriament el propietari i inquilí hagin acordat altres condicions de pròrroga, o l’arrendador hagi comunicat la resolució del contracte per causa de necessitat (art. 9.3 LAU).

 

2.3. Moratòria o condonació parcial de la renda de lloguer en els contractes d’arrendament d’habitatge (grans tenidors).

La possibilitat que l’arrendatari que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica prevista legalment, pugui sol·licitar a l’arrendador, quan aquest sigui una entitat pública d’habitatge o gran tenidor (propietari de +10 immobles), la moratòria en el pagament de la renda de lloguer o una reducció parcial de la renda, s’allarga fins al 9 d’agost de 2021.