Lloguers: Evolució a 2022 (actualitzada)

Aquest informe l’elaboren els serveis de la Cambra, per tal de fer seguiment de l’evolució i la situació dels lloguers a Terrassa, que es comparen també amb la pròpia  de les ciutats de Barcelona, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sabadell.

S’empren les dades de la Secretaria d’Habitatge  de la Generalitat de Catalunya, tancades a 30/06/2022 (és en base a les últimes dades publicades el 16/09/2022 per la Secretaria d’Habitatge).

D’entrada cal dir que el lloguer mig a Catalunya resulta de 759’91 €/mes, la qual cosa suposa un increment anual del 6’6%, ja que en el segon trimestre de 2021 va ser de 713’15 €/mes.

Però la inflació, tancada com a definitiva al mateix període ha estat del 9’1% (i quan tanquem aquesta entrada ja és del 10’5%).

La comparativa del lloguer mitjà durant el primer trimestre a Terrassa, respecte de les poblacions de l’entorn i de tot Catalunya (quan ens referim a tot Catalunya ho fem respecte de les ciutats de més de 70.000 habitants), és a 30/06/2022 i en relació a la variació interanual,  la següent:

  • Terrassa, ha pujat un 7,50 % anual,  situant-se en 630,71 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 1,47%).
  • Barcelona, ha pujat un 10,33 % anual, situant-se en 996,56 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 3,23 %).
  • Rubí, ha pujat un 2,91 % anual,  situant-se en 662,07 €/mes (en el darrer trimestre ha baixat 1,11%).
  • Sant Cugat, ha pujat un 3,81 %, situant-se en 1.223,59 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat 2,71 %).
  • Sabadell, ha pujat un 5,43 % anual, situant-se en 692,99 €/mes (en el darrer trimestre ha pujat un 4,61 %).

Pel que fa al número de contractes, en la variació interanual, a Terrassa hi ha hagut un augment (3,90%), així com a Rubí (6,14 %) a la resta de ciutats com Barcelona, Sant Cugat i Sabadell hi ha hagut una disminució.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de contractes nous ha estat de 75.868, és a dir, un 11’2 % més baixa que al mateix període de l’any passat.

I  Terrassa, òbviament que després de Barcelona, és la ciutat on se n’han formalitzat més.

 

Aquesta davallada en la contractació, a criteri del serveis de la Cambra, només pot ser meritada a l’efecte de l’aplicació de la llei de contenció de rendes, ja declarada inconstitucional, que com ja es preveia i vam afirmar, ha produït el fenomen invers a l’efecte que pretenia el legislador català, obstaculitzant la contractació.

I l’evolució gràfica, de l’import dels lloguers,  per ciutats de 2005 a 2022-2t, és la següent:

En conjunt:

A Terrassa:

A Rubí:

A Sant Cugat: