Límit legal a aplicar IPC al lloguer d’habitatges (2%)-prorrogat

El Consell de Ministres del 25/6/2022, ha aprovat el Reaial Decret llei que es publica al (BOE 26/6/2022) prorrogant fins a 31/12/2022, el disposat al  Reial decret llei 6/2022, que recull una sèrie de mesures excusat en pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna.

I és limitar els increments de renda o lloguer d’habitatges  amb motiu de les clàusules d’actualització pactades entre arrendadors i arrendataris (art. 46), remetent-se a què s’apliqui  l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC) que determina l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la darrera publicació del qual ho estableix en 2,02%.

En definitiva, la norma s’immisceix en les relacions entre arrendadors i arrendataris i deixa sense efecte els pactes entre les parts que normalment es basen en l’aplicació de l’Índex de Preus al Consum que també publica l’INE i que aquest any a març 2022 assolia un 9,8 anual, per tant, 7,78 punts superiors a l’ÍGC que constitueix el sostre d’increment de les actualitzacions de renda segons el Reial decret llei.

Aquesta és la llei (per bé que es pot qüestionar la legalitat d’aquesta mesura, ja que és molt discutible que els efectes de la Llei d’Arrendaments Urbans es puguin limitar de manera substancial mitjançant un Reial decret llei), i la mesura és reblar el clau de prendre els lloguers com a vara de tots els cops.

Però, a quins contractes afecta la mesura?

Als contractes d’arrendament d’habitatge habitual signats amb posterioritat a l’1 de gener de 1995 i que la renda hagi de ser actualitzada dins del període del 31 de març al 31 de desembre de 2022 (no afecta els contractes d’arrendament d’ús diferent a habitatge -locals, contractes de temporada, etc).

A qui afecta aquesta limitació?

La norma distingeix segons el propietari-arrendador sigui gran tenidor (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial, exclosos garatges i trasters) o no.

1. GRAN TENIDOR:  Els  imposa l’obligació de pactar amb el llogater l’actualització, però sense poder superar en cap cas el que marqui l’IGC (aprox. 2%). Per tant, les parts podran pactar una actualització inferior al que marqui l’IGC, pero no superior a aquest índex.

2. RESTA DE PROPIETARIS: podran pactar lliurement l’increment de la renda amb els llogaters, i només s’imposarà el límit de no superar l’IGC (2%) si no s’arriba a cap pacte.

 

Efectes de la norma

No té efectes retroactius i només és d’aplicació per a les rendes que s’hagin d’actualitzar durant el període entre 31 de març i 31 de desembre de 2022 (ja veiem que com és costum -mala costum- s’ha prorrogat i ja parlarem si es torna a prorrogar a partir del 31/12/2022).

Per a qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar-vos al nostre departament jurídic.