Fiança del lloguer: Dipòsit i retorn

Darrera novetat que determina l’Institut Català del Sòl per a demanar la devolució de la fiança:

 • S’ha de documentar que el llogater o arrendatari ha renunciat al contracte i fet entrega de les claus.
 • Si no disposa del document, a la Cambra li facilitarem la gestió, d’acord amb la qual l’arrendador o propietari en fa la corresponent manifestació sota la seva responsabilitat indicant quan es va renunciar i fer l’entrega de claus (el cost és ínfim de 5 €).

Per indicació expressa de l’Institut Català del Sòl, els ingressos per al pagament en dipòsit de les fiances no  es pot fer amb xecs.

El pagament s’ha de fer en efectiu portant el contracte d’arrendament. També ho fer per transferència bancària a favor de la Cambra (en aquest cas sol·liciti més informació directament a l’oficina central 93 788 33 50 o per e-mail, tenint present que la realització de la transferència només és part del tràmit, ja que la fiança no s’enten feta fins que s’hagi fet la gravació dins el dos mesos de la data del contracte, per a la qual cosa cal venir a la Cambra en atenció personalitzada portant el contracte de lloguer del que es tracti i demés documentació que s’indica).

La fiança dels contractes s’ha de dipositar en el termini de dos mesos, a comptar des de la seva formalització a l’Institut Català del Sòl.

La Cambra és l’entitat gestora competent amb conveni vigent amb l’Incasòl.

A efectes informatius indiquem que respecte de les fiances cal considerar:

 • En fiances de contractes de lloguer d’habitatges: La fiança mínima a ingressar és d’una mensualitat, podent-se ingressar com a màxim dues més d’addicionals (limitades a aquest màxim per disposició legal).
 • Arrendaments per temporada: La quantia de la fiança exigible ha de ser proporcional al termini de durada del contracte. En aquest contracte s’ha de prendre com a referència que les dues mensualitats establertes en l’article 36.1 de la Llei de l’Estat 29/1994 corresponen al contracte d’un any de durada.
 • En la resta (locals, naus, oficines, pàrquings, etc): La fiança mínima obligatòria és de 2 mesos  de  renda, sense limitació. Si l’arrendatària és una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.
 • Arrendaments de negoci: Si no s’especifica la part del lloguer correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l’únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

S’aplica la següent fórmula:

 4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar.

Requisits per a ingressar la fiança 

 • Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts en totes les pàgines.
 • La referència cadastral
 • L’import de la fiança
  • en diners en efectiu, sense restricció per la quantitat
  • per transferència bancària al compte corrent de titularitat de la Cambra

Opcionalment també cal aportar i si no s’aporta després ho demanarà l’Institut Català del Sòl:

 • En el cas dels habitatges, cèdula d’habitabilitat i certificat energètic
 • En el cas de locals, naus, oficines, pàrquings, només la referència cadastral i el certificat energètic.

Es recomana portar, per comprovació en evitació d’errors:

 • Portar a comprovar el DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.

Tinguis present que  entre la data del contracte i la gravació a la Cambra no han de passar dos mesos.

Devolució de la fiança 

Per poder recuperar la fiança és necessari:

 • Contracte d’arrendament.
 • Model 2 (justificant d’ingrés de fiança).
 • Còpia del DNI de la persona que cobrarà la fiança.
 • Certificat de titularitat del compte o la Llibreta (l’Incasol ja no admet un rebut del Banc on surti el núm. de compte amb l’IBAN i el nom del titular).
 • Documentar que el llogater o arrendatari ha renunciat al contracte i fet entrega de les claus.
 • Cas que tramiti la devolució una tercera persona, còpia del seu DNI i autorització del titular
 • Cas que el propietari designi una altra persona o societat per tal de recuperar la fiança, caldrà una autorització del titular de la finca amb una còpia del DNI.
 • Cas de defunció del propietari, caldrà aportar una nota simple informativa actualitzada que s’haurà de sol·licitar al Registre de la Propietat corresponent (l’Incasòl exigeix que la nota hagi estat demanada com a màxim 1 mes abans de la data de cancel·lació)

L’ Institut Català del Sòl procedirà a la seva devolució en el termini màxim de 21 dies

Compensació de la fiança

A partir de l’1 de gener de 2017, no poden fer-se compensacions, per decisió de l’Institut Català del Sòl.

La compensació és quan es demana una cancel·lació i al mateix temps es fa un nou dipòsit.