Les Cambres amb el President de la Generalitat

 La Junta de Govern del Consell General de les Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya han estat rebudes pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Gavbarró.

En el decurs de la recepció, el President de Catalunya s’ha mostrat amatent a l’exposició realtizada pel President del Consell General Sr. Agustí Pujol, que alhora és president de la Cambra de Tarragona i província.

Les Cambres de la propietat urbana de Catalunya representen més de cent mil propietaris, que acullen les deu cambres que tenen més de vint oficines i delegacions repartides per tot el territori de Catalunya i amb Convenis diversos amb diversos departaments i organismes de l’administració catalana (Institut Català del Sòl, Agència Tributària de Catalunya, etc.).

 

Les Cambres tenen reconeguda la seva representació i l’exerceixen en benefici dels propietaris i del sector de la propietat urbana (també amb intervencions davant el Parlament de Catalunya -la darrera sobre l’Impost sobre els pisos buits o la relativa al Codi Civil de Catalunya pel que fa al llibre cinquè relatiu a les comunitats de propietaris).

 

Va assistir també el President de la nostra Cambra de Terrassa i comarca, senyor Miquel Font i Roca, vicepresident segon del propi Consell.