Intercameral: L’Associació de Cambres

 

La nostra Cambra forma part, presidint-la, de la Intercameral, constituïda en un procés que es va endegar fa temps, entre les quatre Cambres que la conformeni que són les: “CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MANRESA I EL BAGES”,   “CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME”, “CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE SABADELL I COMARCA”, i la “CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE TERRASSA I COMARCA”.

Les quatre Cambres tenen una composició territorial i personal de característiques similars i, a més, tenen àmbits territorials confrontants, la qual cosa facilita una major i millor possibilitat de col·laboració entre elles.

 Les finalitats d’aquesta Intercameral són les de defensar millor els interessos dels propietaris així com ampliar els serveis que donen als seus socis i excel·lir en els que ja presten, tant dirigits als socis individuals com a les Comunitats de propietaris associades, i ho articulen els següents objectius: 

  1. Fomentar i defensar la propietat urbana en tots els àmbits que s’escaigui, tant directament com també facilitant l’acompliment d’aquesta finalitat per part dels membres de la Intercameral, podent  realitzar estudis i proposar actuacions i també iniciatives a les administracions públiques per a l’elaboració de normes i disposicions i qualsevol acte necessari i/o convenient, en representació i defensa dels interessos dels propietaris d’immobles;
  2. Promoure, en els termes previstos en aquests Estatuts, la coordinació, cooperació i unificació de criteris i serveis d’interès comú o específic entre totes les Cambres integrades en la Intercameral, així com la seva defensa;
  3. Constituir l’òrgan de representació de les Cambres integrades en la Intercameral davant les administracions públiques, en totes aquelles matèries relacionades amb la propietat urbana, en els temes que s’acordi per l’òrgan estatutari competent i en l’àmbit territorial que també s’acordi;
  4. Fomentar i establir relacions amb altres organitzacions, entitats o persones jurídiques de qualsevol àmbit territorial en matèries relacionades amb la propietat immobiliària, així com promoure l’afiliació a organitzacions d’àmbit estatal, europeu o internacional, que defensin els interessos de la propietat immobiliària i de les associacions o organitzacions que la representin”. 

Els antecedents d’aquesta Intercameral són que les mateixes quatre Cambres ja havien establert un Conveni el 2 de febrer de 1999, però a l’actualitat per a millor defensar els interessos dels propietaris així com ampliar els serveis que donen als seus socis i  excel·lir en els que ja presten, tant dirigits als socis individuals com a les Comunitats de propietaris associades, han acordat crear aquesta Intercameral, que a efectes legals té personalitat jurídica i per tant plena capacitat d’obrar en nom de les pròpies Cambres en totes aquelles qüestions que els afecten.

La seu i representants de la INTERCAMERAL: S’ha fixat al carrer Vázquez de Mella, 1 de Terrassa i s’ha elegit els càrrecs de la seva Junta de Govern, que recauen en les següents persones:

 President: Miquel Font Roca

 Vicepresident: Feliu Gavarró Puig

Tresorer: Vicenç Mora Llinàs

Secretari: Joan Planas Comerma

Vocal: Pere Ribera Sellarés

Les Cambres que la composen també es vinculen amb un CONVENI DE RECIPROCITAT I CORRESPONDÈNCIA, per tal de facilitar ja mateix l’accés dels socis individuals i Comunitats associades a cadascuna d’elles, als serveis de les demés, no només podent aprofitar els preus que cada Cambra té per als seus socis, sinó també tots els beneficis, bonificacions i preferències que tinguin els socis de la Cambra on es prestin els serveis.