Comunitats i Hisenda: Impresos

    

Hisenda va imposar una nova obligació a les Comunitats de Propietaris a complimentar a partir de l’1/1/2015 (Reïal Decret 828/2013, de 25 d’octubre (BOE 26/10/2013).

Tinguem en compte que a Terrassa ciutat hi ha un total de 153.493 immobles, dels que estan destinats a habitatge un total de 93.351 unitats.

D’aquestes 78.353 són habitatges que es troben en Comunitats de propietaris (és a dir, en edificis plurifamiliars, tractant-se la resta de 14.998 d’habitatges unifamiliars).

Doncs bé, molt possiblement, moltes de les Comunitats (molt possiblement podem estar parlant de més d’un 70 % de les Comunitats), desconeixen unes obligacions que han de complir amb Hisenda abans del 2/3/2015.

Una nova  obligació fruit del fet que les Comunitats passen a ser incloses com a obligades a presentar la declaració d’operacions amb terceres persones.

Que significa això?  Doncs que les Comunitats de propietaris hauran de presentar el model 347.

La norma entrà en vigor l’1 de gener de 2014.  La primera declaració a realitzar serà la corresponent al mes de febrer de 2015 i a l’any 2016, també.

Per tant, calia que durant el 2014 i ara al 2015 els Presidents de les Comunitats o les persones que les administren ho tinguin ben present, per evitar perjudicis a la pròpia comunitat (i als seus propietaris individuals).

Cal recordar que la Llei General Tributària considera les comunitats com a entitats en atribució de rendes i, encara que en termes generals no realitzen activitats mercantils i per tant no tindrien obligacions tributària periòdiques, sí que tenen la condició d’obligats tributaris perque paguen rendiments professionals o de treball (porter, etc…). Si lloguen locals propis, o un terrat per anuncis de tercers, antenes de telefonia mòbil,  etc., a més han de tributar per IVA, en declaracions trimestrals i anual i a tenir present que dels IVA que ha suportat la Comunitat només podrà deduir els que estiguin directament generats en factures pagades per l’obtenció dels ingressos. Els ingressos d’aquesta activitat, Hisenda estima que s’han de considerar com a rendiments de capital immobiliari (no rendiments d’activitats econòmiques).

Fruit d’això,  la Comunitat de propietaris ja ha de presentar cada any (a banda de l’IVA trimestral i anual, si s’escau, que hem esmentat), el model 184 d’atribució de rendes superiors a 3.000 euros l’any (aquest model compren les rendes relatives a IRPF que s’han d’atribuir a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de propietat,  ja que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica i cada propietari haurà de imputar-se a efectes de la seva declaració de l’IRPF la seva participació  en les rendes obtingudes per la comunitat).

 El termini de presentació  acabà el 2 de març de 2015 però també caldrà presentar-ho al 2016.

 

Cal doncs que les Comunitats ho tinguin ben present per evitar-se perjudicis.

 Hem de tenir present que l’article 198 de la llei general tributària considera que és una infracció tributària la no presentació de declaracions o autoliquidacions encara que no produeixin un perjudici econòmic, perquè és un incompliment d’obligacions de subministrament de dades (en tractar-se d’una obligació general, Hisenda pot imposar sancions que van des de 20€ per dada o conjunt de dades d’una mateixa persona, fins a 20.000 €, amb un mínim de 300 €).

A la Cambra de la Propietat considerem que Hisenda hauria d’haver endegat una campanya informativa àmplia per tal de fer arribar aquest tema als ciutadans i les comunitats.

La desinformació pot perjudicar a moltíssimes Comunitats i per això la Cambra, que als anys 2013 i 2014 ha anat difonent aquesta informació, està portant a terme una campanya més àmplia per evitar perjudicis.

Cal que les Comunitats s’informin amb urgència, doncs per poder complir la presentació d’aquelles declaracions, cal facilitar moltes dades i no es pot improvisar.

El Departament d’Administració de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat se n’ocupa per a les Comunitats que administra la pròpia Cambra.

 La Intercameral de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, de la que forma part la Cambra de Terrassa, ha demanat al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Sr. Cristobal Montoro, un nou termini de tres mesos més, fins al 30 de maig de 2015, per facilitar que les Comunitats puguin presentar aquelles declaracions, sense sanció.