Desnonaments de lloguers i grans tenidors

El Tribunal Constitucional va aixecar la suspensió de la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el 23/7/2015).

Aquesta llei, entre d’altres qüestions, obliga a les persones jurídiques (societats i altres que la llei defineix com a grans tenidors) que tinguin més de 1.250 m2 de superfície habitable destinada a lloguer d’habitatge, a no interposar cap demanda judicial de desnonament  si abans no s’ha ofert als llogaters afectats que estiguin devent el lloguer, una proposta de lloguer social.

La llei imposa a més als arrendadors que siguin persones jurídiques grans tenidores (o hagin comprat  algun habitatge provinent d’execucions hipotecària), l’obligació de  comprovar si el procediment judicial de desnonament afecta persones o unitats familiar que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia i es trobin dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial que preveu la llei.

Per comprovar-ho, la llei exigeix que la societat propietària requereixi prèviament als afectats aquesta informació expressament.

Si vol accedir al text complet de la llei, premi aquí

El contingut total de la llei, en extracte i pel que afecta als lloguers, és el següent:

  1. Una segona oportunitatper a les persones endeutades. Es fixa com haurien de ser els procediments judicials i extrajudicials perquè les famílies puguin liquidar els seus deutes vinculats amb l’habitatge habitual, sempre que es trobin en risc d’exclusió. Especifica, sota diversos condicionants i un cop liquidats tots els actius dels deutors, que el jutge “pot acordar la cancel·lació dels imports no satisfets”.
  2. Lloguer social. No es pot executar cap desnonament sense oferir abans un lloguer social, sempre que es tracti de famílies vulnerables que prèviament compleixin uns criteris objectius i validats pels serveis socials.
  3. Els grans tenidors d’habitatge. Hi ha un segon condicionant per no poder executar un desnonament. Té a veure amb els propietaris de diversos habitatges, i la llei marca que els grans propietaris són les entitats financeres, immobiliàries o fons d’inversió que siguin titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 metres quadrats, exceptuant els promotors socials o els propietaris de pisos de protecció oficial. Incomplir això podria comportar la imposició de sancions.
  4. Garantir un parc social de lloguer. L’administració pot obligar a cedir habitatges durant un període mínim de tres anys, quan existeixi com a mínim una unitat familiar en situació de risc d’exclusió dins el mateix municipi. Aquesta cessió obligatòria s’aplica també sobre els considerats grans propietaris.

Si ho precisa, pot fer consultes prement aquí.