Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document expedit per la Generalitat de Catalunya que acredita que un habitatge és apte per  a ser destinat a residir-hi persones.

Obligatorietat

La cèdula és obligatoria i com a tal és necessària per a transmetre un habitatge en venda o lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o posteriors (llevat dels pocs casos exonerats per la normativa).

També es necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

La llei determina que és una infracció greu llogar, vendre o cedir un habitage que no compleixi les condicions d’habitabilitat relatives a la seguretat i la cèdula és obligatòria

Durada

Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència de 15 anys. Les cèdules expedides amb anterioritat a l’any 2003 caduquen al cap de 10 anys.

Referències legals

Llei sobre el dret a l’habitatge i Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

Certificats d’habitabilitat de segona ocupació

Cost de tramitació i tècnic: 238’54 € (228’54 € + 10 € de taxa)

Documentació necessària:

  • DNI del sol·licitant
  • Còpia de l’escriptura de propietat
  • Rebut de l’IBI