Qui paga les reparacions en pisos llogats?

L’Institut Nacional d’Estadística (INE), destaca com a una de les principals causes de litigiostat entre propietaris i llogaters d’habitatges:

  1. Primer, l’impagament de rendes.
  2. En segon lloc, les discussions sobre a qui correspon pagar les reparacions que siguin necessàries a l’habitatge.

Cal, per resoldre el tema, acudir en primer lloc al que disposa la llei d’arrendaments urbans de 1994, d’acord amb les següents normes:

  • L’arrendador -el propietari- està obligat a posar a disposició de l’inquilí l’habitatge en condicions d’habitabilitat, llevat que la reparació sigui motivada per una causa imputable al llogater..
  • L’arrendatari -l’inquilí o llogater- ha d’assumir les petites reparacions que exigeixi el desgast per a l’ús ordinari de l’habitatge.
  • Altrament, quan l’execució d’una obra de conservació no pugui raonablement diferir-se fins a la finalització de l’arrendament, l’arrendatari estarà obligat a soportar-la, encara que li sigui molt molesta o que mentre es vegi privat d’una part de l’habitatge. Si l’obra dura més de 20 dies, s’haurà de disminuir el lloger en proporció a la part de l’habitatge de la que el llogater es vegi privat
  • Altrament, també és important, abans de decidir, analitzar i estudiar què és el que s’hagi pactat en el contracte d’arrendament.
  • Cal afegir que quan sigui necessari efectuar una reparació, és obligació de l’ inquilí  informar al propietari el més aviat possible.
  • Si es tractés d’una actuació urgent (como per exemple, una fuita d’aigua), l’inquilí pot executar la reparació amb la finalitat d’evitar majors danys, i rescabalar-se de l’import posteriorment, si s’escau.

Els advocats de la Cambra  l’atendran per analitzar el seu cas concret.