Renda 2022 (a declarar el 2023)

Ja som a la campanya de la declaració de la renda 2023 que es prolongarà fins el proper dia 30 de juny.

Recordi que si és propietari d’un o més immobles destinats al lloguer hi ha diferents aspectes que caldrà tenir en compte a la seva declaració, tant pel que fa als guanys econòmics que se’n derivin, com per les despeses que es poden deduir. En tot cas, cada situació particular comportarà un escenari fiscal concret.

Algunes de les novetats que entren en vigor en aquesta campanya són:

  1. .Les ajudes públiques al lloguer destinades a persones joves de fins a 35 anys (inclosos) a fi de facilitar la seva emancipació, tenen per a les seves beneficiaris consideració de guany patrimonial no exempt.

Hauran de declarar-se en l’exercici en el qual tingui lloc el seu cobrament.

El guany patrimonial originat per aquestes ajudes es reflectís en l’apartat “Altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials”.

El guany patrimonial derivada d’aquestes ajudes ha de tenir-se en compte al costat de la resta de les rendes obtingudes durant el 2022 per a determinar la seva obligació de declarar en aquest exercici.

  1. Les aportacions anuals màximes a sistemes de previsió social(excepte a assegurances de col·lectius de dependència) durant 2022 que podran ser reduïdes en la declaració de renda 2022 són de 1.500 euros.
  1. Deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges:

En el teu habitatge habitual o en qualsevol altre de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest cas, ho lloguis abans de 31 de desembre de 2024.

Reducció demanda de calefacció i refrigeració: Aquelles que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge en almenys un 7%.

Reducció consum d’energia primària no renovable: Aquelles que permetin reduir en almenys un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació. En ambdós casos hauràs d’acreditar-ho amb un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès pel tècnic competent abans de l’inici de les obres, (a aquest efecte serà vàlid l’emès com a màxim en els dos anys anteriors a l’inici de les obres) i, al final d’aquestes.

Reducció demanda de calefacció i refrigeració: La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 amb un màxim de 5.000 €. El percentatge de deducció és el 20%.

Reducció consum d’energia primària no renovable: La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 amb un màxim de 7.500€. El percentatge de deducció és el 40%.

En ambdós casos, el termini per poder realitzar les obres són des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

  1. La deducció per obres de rehabilitació energèticad’edificis d’ús predominant residencial continuarà aplicant-se fins a 2024.