Com reclamar la plusvàlua als Ajuntaments

L’Ajuntament -cap Ajuntament- no pot cobrar plusvàlua si no hi ha guany en la venda o transmissió i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat també que són nuls els pagaments perquè és nul el mètode de càlcul.

Per tant, es pot reclamar el que s’ha pagat indegudament el últims 4 anys.

Ho ha dit el Tribunal Constitucional (TC)  i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  acull la tesi maximalista, en la interpretació de la del TC, que enten que les liquidacions o autoliquidacions d’aquest Impost es fonamenten en preceptes inconstitucional nuls i per tant també són nul·les.

Si vol reclamar encara que no hagi tingut pèrdues (és a dir, que hagi venut o transmés la finca per un valor superior al d’adquisició), només necessitem que ens faciliti:

1.       Liquidació pagada l’Ajuntament per la transmissió de què es reclama.

2.       Número de compte corrent on ingressar la devolució

Pot accedir a la sentència prement aquí 

La Cambra insisteix en aquest tema i ho ha reclamat reiteradament a l’Ajuntament de Terrassa i a tots els de la demarcació (per més informació sore aquesta reclamació, premi aquí).

Cobrar aquest impost, i més quan hi ha pèrdues, és injust i, amb la sentència del Tribunal Constitucional, pot titllar-se d’il·legal. Però també simplement cobrar-lo, hi hagi hagut o no guany, ja que el mètode de càlcul també el va declarar nul el TC.

Per aquest motiu la Cambra fa mesos que té a disposició de tots els interessats un sistema de reclamació municipal de les plusvàlues pagades pels seus socis, que gestionen els advocats de la Cambra que formen el Departament Jurídic.

La Cambra ofereix aquest servei als socis i té un cost mínim de tramitació administrativa de 80 € més IVA (els no socis poden accedir-hi fent-se socis).

Per usar el servei, en el cas de reclamar també per haver tingut pèrdues en la transmissió (per exemple per haver venut per un preu inferior al de compra o adquisició),  cal facilitar la següent documentació:

 

1.       Liquidació pagada l’Ajuntament per la transmissió de què es reclama.

2.       Rebut de l’IBI  de la data de la transmissió

3.       Número de compte corrent on ingressar la devolució

4.       Còpia de l’escriptura d’adquisició

5.       Còpia de l’escriptura de venda ó herència

S’ha de tenir present:

1.       Que la reclamació de les quotes pagades es fa per la Cambra  en via administrativa.

2.       Contra la denegació per part de l’Ajuntament o contra la no contesta de l’Ajuntament,  en el termini legal l’interessat haurà de decidir si opta per seguir reclamant en via judicial  o no.

3.       Que la reclamació (no administrativa) té un cost de procurador, advocat i taxa judicial a determinar segons la quantia reclamada de retorn

4.       La Cambra no garanteix en cap cas que al final resulti el retorn de les quantitats pagades per aquell impost, doncs sempre quedarà pendent de la decisió que en cada cas dictin els tribunals, però avui en dia si no hi ha hagut guany -i es demostra- és el més previsible i encara que hi hagi hagut guany, avui en dia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya així ho té sentenciat.