Reclamar la plusvàlua als Ajuntaments

L’Ajuntament no pot cobrar plusvàlua per immobles devaluats, i es pot reclamar el que s’ha pagat indegudament

Ho ha dit el Tribunal Constitucional.

Pot accedir a la sentència prement aquí 

Fa temps que la Cambra insisteix en aquest tema i ho ha reclamat reiteradament a l’Ajuntament.

Cobrar aquest impost, i més quan hi ha pèrdues, és injust i, amb la sentència del Tribunal Constitucional, pot titllar-se d’il·legal.

Per aquest motiu la Cambra fa mesos que té a disposició de tots els interessats un sistema de reclamació municipal de les plusvàlues pagades pels seus socis, que gestionen els advocats de la Cambra que formen el Departament Jurídic.

La Cambra ofereix aquest servei als socis i té un cost mínim de tramitació administrativa de 80 € més IVA (els no socis poden accedir-hi fent-se socis).

Per usar el servei cal facilitar la següent documentació:

 

1.       Liquidació pagada l’Ajuntament per la transmissió de què es reclama.

2.       Rebut de l’IBI  de la data de la transmissió

3.       Número de compte corrent on ingressar la devolució

4.       Còpia de l’escriptura d’adquisició

5.       Còpia de l’escriptura de venda ó herència

S’ha de tenir present:

1.       Que la reclamació de les quotes pagades es fa per la Cambra  en via administrativa.

2.       Contra la denegació per part de l’Ajuntament o contra la no contesta de l’Ajuntament,  en el termini legal l’interessat haurà de decidir si opta per seguir reclamant en via judicial  o no.

3.       Que la reclamació (no administrativa) té un cost de procurador, advocat i taxa judicial a determinar segons la quantia reclamada de retorn

4.       La Cambra no garanteix en cap cas que al final resulti el retorn de les quantitats pagades per aquell impost, doncs sempre quedarà pendent de la decisió que en cada cas dictin els tribunals, però avui en dia si no hi ha hagut guany -i es demostra- és el més previsible.