Comunitats i Hisenda: Tot telemàtic

La relació de les Comunitats amb Hisenda, des de l’1 de juny de 2017, passa per tenir present que és obligatori l’ús de mitjans electrònics, és a dir, de presentació telemàtica, per a les autoliquidacions fiscals corresponents a:

  1. L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620)
  2. L’impost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653)
  3. L’impost sobre estades en establiments turístics (models 940 i 950)
  4. Tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).

La presentació de les autoliquidacions esmentades s’ha d’efectuar i trametre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, accessible a l’adreça http://atc.gencat.cat, i te caràcter obligatori per a:

  1. Persones jurídiques
  2. Entitats sense personalitat jurídica (com Comunitats de propietaris, Comunitats de Bens, Herències jacents, etc.)
  3. Persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació per pagament electrònic
  4. Intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers
  5. Persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’art. 92 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, tinguin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estebleixi la normativa vigent.

A la Cambra, els nostres serveis també se n’ocupen