Conferència 21/2/2018: Les noves compra-vendes

La Cambra de la Propietat organitza la Conferència-Col·loqui  per al dia 21 de febrer de 2018, a dos quarts de set de la tarda, a la Sala d’Actes de la pròpia Cambra.

És Ponent el Notari de Terrassa senyor Lluís Gasch Cabot

Aquesta Conferència preten ajudar a millorar el coneixement de la nova regulació catalana de la compra-venda d’immobles, quina difusió és especialment important en aquest moment.

Cal tenir present que l’1 de gener de 2018 va entrar en vigor el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i als contractes, aprovat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer.

Malgrat que la norma es troba recorreguda davant el Tribunal Constitucional per la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de l’Estat, i que ha estat suspesa durant 6 mesos, la suspensió s’ha alçat i la norma és plenament vigent a Catalunya.

Cal que recordem que el Dret Civil de Catalunya té eficàcia territorial, sens perjudici de les excepcions que puguin establir-se en cada matèria i de les situacions que hagin de regir-se per l’estatut personal o altres normes d’extraterritorialitat, tal i com estableix l’article 111-3 del Codi Civil de Catalunya (en endavant, CCCat); com també que té caràcter de dret comú i, per tant, s’aplica supletòriament a la resta de lleis (art. 111-4 CCCat) i que les seves disposicions s’apliquen amb preferència a qualsevols altres, regint el dret supletori només en la mesura que no s’oposi a les disposicions del dret civil de Catalunya o els principis generals que l’informen (art. 111-5 CCCat).

Això suposa que a Catalunya a les matèries que regula aquest últim llibre del CCCat se’ls aplicarà aquesta nova regulació i no la continguda al Codi Civil espanyol.

El llibre VI del CCCat, com dèiem, és el relatiu a les obligacions i contractes, i en concret els contractes de compravenda, de mandat i de permuta, i la modificació i incorporació dels contractes regulats en lleis especials, substituint la Compilació de Dret Civil de Catalunya.

Es tracta, doncs, d’una regulació que afecta a bona part de les operacions més habituals en el tràfic, com són les compravendes. En un mercat en constant moviment, i més ara que el sector immobiliari ha recuperat alguna de la força perduda amb la crisi, cal que coneguem que la legislació catalana ja és aplicable i que, aproximant-se clarament als principis del Dret Contractual Europeu, s’allunya i diferencia clarament del règim tradicional de la compravenda que hem conegut fins ara.

Caldrà informar-se de quins són els canvis que afecten a la compravenda (també a les arres) i les seves conseqüències i, sobretot, adaptar els contractes que estàvem utilitzant fins ara.

I no només això, també serà necessari canviar la dinàmica comercial, la informació a proporcionar i canviar la resposta als conflictes que es puguin presentar un cop realitzada la compra o la venda.

En acabar la Conferència hi  haurà un torn obert de paraules per als assistents.

La conferència és gratuïta i ja són tancades les inscripcions per haver exhaurit les realitzades  l’aforament disponible.