Locals i lloguer: Novetats pel coronavirus

El Reial Decret-Llei 15/2020, publicat el 22/3/2020, estableix les primeres normes que afecten a tots els arrendaments que no ho siguin d’habitatge (si vol accedir a ell directament premi aquí).

Afecta per tal a locals, oficines, naus industrial, etc.

El contingut de la normativa diferencia entre les persones que siguin grans tenidors i els que no ho són, que en direm petits tenidors (en tots els casos, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques).

Quins són els grans tenidors: Aquelles persones que siguin titulars de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície construida de més de 1.500 m2.

Els “petits tenidors” són la resta.

 

– Pels Grans tenidors: S’estableix que dins el termini d’1 mes (a comptar des del 23/4/2020),  el llogater podrà sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer, i el gran tenidor estarà obligat a acceptar, per imperatiu legal, una moratòria, com a mínim, durant tot el període que abasti l’estat d’alarma, i si s’escau els mesos següents sense excedir, en cap cas, els 4 mesos.
Les mensualitats de lloguer ajornades s’abonaran prorratejades en el termini de 2 anys a comptar des de l’aixecament de l’estat d’alarma, o en finalitzar els 4 mesos ajornats, i no meritaran interessos de cap mena ni penalitzacions.

Això, serà sempre que no existís abans un acord entre ambdues parts de moratòria o de reducció de la renda.

– Pels “Petits tenidors“: Dins el termini d’1 mes, a comptar des del 23/4/2020, el llogater podrà sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari en el pagament del lloguer.  Però el propietari no estarà obligat a acceptar-ho.

També, en aquest cas, seràn vigents els acords de moratòria o de reducció de la renda que ja haguèssin acordat ambdues parts.

L’altre via que s’obre pel petit tenidor es fer ús de la fiança dipositada, si és que ho accepta l’arrendador, és que pugui disposar-se de la fiança, per imputar-la al pagament parcial o total de les mensualitats de lloguer que cobreixi. En aquest cas s’haurà de tramitar segons les normes de l’Institut Català del Sòl. Cas de fer servir l’import de la fiança per pagar la renda, en el termini d’un any, el llogater haurà de reintegrar el total import disposat, per tal de restablir la garantia contractual. Si el contracte s’extingeix abans de l’any, s’haurà de retornar abans de la extinció del contracte.

A la Cambra aquesta mesura considera que s’ha d’utilitzar amb prudència, ja que si bé pot donar liquiditat també al propietari o arrendador, implica perdre una de les úniques garanties que té en cas de possibles impagaments posteriors o d’altres responsabilitats econòmiques que puguin sorgir fins a la finalització del contracte.

 

La Cambra recomana que si s’arriba a un acord, aquest es documenti per escrit, ja que la falta de documentació implicarà que Hisenda obligui al pagament de l’IVA com si no hi hagués hagut un acord provat entre les parts (el servei jurídic de la Cambra us ho pot preparar a un cost baix, adjuntant en pdf a la vostra consulta el contracte de lloguer, l’últim lloguer pagat i les vostres instruccions, sempre per correu electrònic i en pdf).

  • Podeu fer consultes prement aquí
  • Recordeu que per fer consultes ha de ser soci de la Cambra. Si no ho és, pot gaudir dels avantatges de ser soci per aquest i els demés temes que li poden afectar com a propietari prement aquí

A banda del que hem exposat, el  posicionament dels arrendadors que hem copsat fins ara és ben diversa, variant entre:

  1. Emetre els rebuts com si la situació no hagués variat.
  2. No emetre rebut.
  3. Condonar totalment el lloguer per mentre duri l’estat d’emergència.
  4. Condonar parcialment, és a dir, fent una reducció percentual del lloguer per mentre duri l’estat d’emergència.
  5. Ajornar i fraccionar els rebuts de lloguer per mentre duri l’estat d’emergència per al seu pagament una vegada finalitzi l’estat d’emergència.

Per qualsevol del posicionament que no sigui el del punt primer, es recomana documentar l’acord.

Si vol informació sobre com afecta la normativa al lloguer d’habitatges, premi aquí