Fiança del lloguer: Dipòsit i retorn

Darrera novetat que determina l’Institut Català del Sòl per a demanar la devolució de la fiança:

  • S’ha de documentar que el llogater o arrendatari ha renunciat al contracte i fet entrega de les claus.
  • Si no disposa del document, a la Cambra li facilitarem la gestió, d’acord amb la qual l’arrendador o propietari en fa la corresponent manifestació sota la seva responsabilitat indicant quan es va renunciar i fer l’entrega de claus (el cost és ínfim de 5 €).

Per indicació expressa de l’Institut Català del Sòl, els ingressos per al pagament en dipòsit de les fiances no  es pot fer amb xecs.

El pagament s’ha de fer en efectiu portant el contracte d’arrendament. També ho fer per transferència bancària a favor de la Cambra (en aquest cas sol·liciti més informació directament a l’oficina central 93 788 33 50 o per e-mail, tenint present que la realització de la transferència només és part del tràmit, ja que la fiança no s’enten feta fins que s’hagi fet la gravació dins el dos mesos de la data del contracte, per a la qual cosa cal venir a la Cambra en atenció personalitzada portant el contracte de lloguer del que es tracti i demés documentació que s’indica).

La fiança dels contractes s’ha de dipositar en el termini de dos mesos, a comptar des de la seva formalització a l’Institut Català del Sòl.

La Cambra és l'entitat gestora competent amb conveni vigent amb l'Institut.

A les nostres oficines vostè podrà fer el dipòsit de la fiança i formalitzar la inscripció, cancel·lació i compensació de les fiances de lloguer.

A continuació li indiquem la informació necessària:

Import del dipòsit 

 

·         Habitatges

En aquest cas s’haurà d’ingressar una mensualitat del lloguer. Sempre que el propietari ho cregui oportú, podrà demanar més d’una mensualitat.

·         Arrendaments per temporada

La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte. En aquest contracte s’ha de prendre com a referència que les dues mensualitats establertes en l’article 36.1 de la Llei de l’Estat 29/1994 corresponen al contracte d’un any de durada.

·         Ús diferent (locals de negoci, pàrquings, lloguer d’habitacions, trasters)

En aquest cas s’han d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda. Cal recordar que a efectes de fiança, sempre que l’arrendatari sigui una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.

·          Arrendaments de negoci

En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui la part de l’arrendament que correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l’únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

S’aplica la següent fórmula:

 4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar.

Requisits per a ingressar la fiança 

·         Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts.

·         En el cas dels habitatges, cèdula d’habitabilitat, referència cadastral i certificat energètic, i en cas dels locals, pàrquings…només la referència cadastral i el certificat energètic.

·         DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.

·         Diners de la fiança, ja sigui en efectiu (sempre que l’import sigui inferior a 2.500 €) o amb xec bancari o conformat pel banc a nom de l’ Institut Català del sòl (o la transferència però vetllant que entre la data del contracte i la gravació a la Cambra no han de passar dos mesos.

 

Devolució de la fiança 

Per poder recuperar la fiança és necessari:

·         Contracte d’arrendament.

·         Model 2 (justificant d’ingrés de fiança).

·         Còpia del DNI de la persona que cobrarà la fiança.

·         Llibreta o rebut del Banc on surti el núm. de compte amb l’IBAN i el nom del titular.

·         Cas que tramiti la devolució una tercera persona, còpia del seu DNI i autorització del titular

·        Cas que el propietari designi una altra persona o societat per tal de recuperar la fiança, caldrà una autorització del titular de la finca amb una còpia del DNI.

·         Cas de defunció del propietari, caldrà aportar una nota simple informativa actualitzada que s’haurà de sol·licitar al Registre de la Propietat corresponent (l’Incasòl exigeix que la nota hagi estat demanada com a màxim 1 mes abans de la data de cancel·lació)

L’ Institut Català del Sòl procedirà a la seva devolució en el termini màxim de 21 dies

Compensació de la fiança

A partir de l’1 de gener de 2017, no poden fer-se compensacions, per decisió de l’Institut Català del Sòl.

La compensació és quan es demana una cancel·lació i al mateix temps es fa un nou dipòsit.