La protecció de dades afecta les Comunitats i als seus Presidents

 

La protecció de dades és legalment exigible, obligatòria i imprescindible per a les Comunitats de propietaris.

El 55% de les Comunitats incompleixen la normativa, la qual cosa vol dir que els propietaris i usuaris membres de les Comunitats estan en situació vulnerable i  a més poden denunciar a la Comunitat per aquest motiu.

Les sancions arriben fins al 600.000 € i poden afectar al President de la Comunitat.

La Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal obliga les entitats que disposin d’informació estructurada referent a un col·lectiu de persones (nom, DNI, adreces, telèfons, comptes bancaris…), com és el cas de les comunitats de propietaris, a declarar l’existència d’aquesta base de dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a vetllar per la seguretat de les dades, a garantir la seva confidencialitat i a assegurar l’exercici efectiu dels drets dels propietaris damunt les seves dades.

La Cambra, ofereix  el servei d’adequació de les comunitats a aquesta legislació.

Cal tenir present que, si les obligacions que estableix aquesta legislació no es compleixen, la comunitat serà l’única responsable de les possibles infraccions i existeix un règim sancionador que és el més sever de la Unió Europea, la qual cosa demostra la importància que ha donat el legislador a la protecció de la intimitat a través de la tutela de les dades personals.

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que implica la possibilitat de controlar què es fa amb aquestes dades, és a dir, de saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on prové, per a quina finalitat es tenen les dades i a qui es faciliten, en tant que es tracta d’informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

La protecció de dades s’estableix a l’article 18 de la Constitució espanyola i l’article 31 de l’Esatat català.

A la Cambra les Comunitats associades tenen el servei directe per només 200 € (IVA apart).

Consulti