La Cambra al·lega contra establir més limitacions als propietaris

Les  Corts Generals espanyoles van aprovar la Llei de l‘Habitatge (llei 12/2023), que entre d’altres qüestions preveu introduir altra vegada la limitació de lloguers a les poblacions que es declarin com a Zones de Mercat Residencial Tensionat (ZMRT).

 

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Habitatge, va endegar un procés d’informació pública sobre el procediment per a la declaració de la ZMRT, que afecta 140 municipis, que representa més del 80 % de la població de Catalunya (DOGC 22.6.2023).

 

La Cambra de la propietat urbana de Terrassa i Comarca, ha presentat al·legacions  importants sobre el procediment que implica limitar els drets del propietaris, mostrant la seva disconformitat de forma contundent i raonada, fonamentada en la pròpia llei

Els motius, de forma molt sintetitzada, són els següents:

  1. La Cambra ja va instar a la Presidència del Govern espanyol indicant la seva disconformitat amb el fet que es limiti l’actualització de lloguers d’habitatge del 2% al 2023 i del 3% al 2024, perjudicant als propietaris i sense que se’ls compensi (la petició de 30/3/2023, encara no ha estat contestada).
  2. La nova llei de l’habitatge espanyola (LH), desplaça que siguin els particulars qui hagin de fer-se càrrec de garantir el dret a un habitatge, quan aquesta és una obligació de les Administracions públiques, que no han fet la seva feina (Terrassa no ha començat cap promoció d’habitatge protegit des del 2008 i la Generalitat tampoc des del 2014).
  3. S’obliga als propietaris, les Administracions municipals i autonòmica es queden tan amples, no compensant als propietaris infringint els drets que garantirien la compensació (arts.9.3 i 106 de la Constitució espanyola).
  4. La Generalitat no fa un estudi de cada municipi segons el que estableix la LH, ni un pla específic per a cadascun, com també obliga la llei, quin pla ha de justificar quines mesures adoptarà cada administració per a corregir les situacions de desequilibris.
  5. No s’ha fet una Memòria per a calcular les requisits que estableix la LH per a declarar cada Zona de Mercat Residencial Tensionat.
  6. No s’ha actualitzat dades per a fer estudis, sinó que es fan servir les de fa 3 anys.
  7. Hi ha situacions no estudiades o mal estudiades (per exemple Terrassa és la ciutat que està per sota la mitjana –quant a lloguers- de les de més de 70.000 habitants de Catalunya; o Matadepera on el lloguer és residual i no hi ha estudis fets i no hi ha un mercat de lloguer com a tal, se la incorpora com a ZMRT).
  8. Es volen aplicar els Índex de Referència de lloguer aprovats el 2017, que no es van aplicar per sentència del Tribunal Constitucional i sense tenir present que la Generalitat no té competències en la LH per imposar-los, sinó que ha de ser per una resolució del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
  9. S’incorre en errors en incloure o no conceptes per al càlcul de les despeses i subministraments, infringint el que preveu la LH.

Per tots aquests motius la Cambra considera que si no es corregeix i no es reformula en un nou procés, que tingui presents totes les determinacions de la LH, tot el procés podria ser anul·lat pels Tribunals de justícia, en no atendre els requisits que en cada cas imposa la llei de l’habitatge espanyola (llei 12/2023 de 24 de maig – BOE 124 de 25.5.2023).