Avalloguer

Amb la Cambra hi pot accedir, no té cost per al propietari ni per al llogater, i la Cambra en destaca la seva importància en tots els contractes que es signen a les nostres oficines.

L’Avalloguer és una garantia gratuïta que ofereix la Generalitat i cobreix rendes impagades (no cobreix defensa jurídica -despeses d’advocat i procurador- ni cobertures pel cas de vandalisme).

Pels contractes celebrats abans del 18 de juny de 2014, la cobertura és de 6 mesos i per als posteriors de 3 mesos, per efectes del Decret pel Pla per al dret a l’habitatge de 27/7/2014.

Per poder-se acollir cal haver instat un procediment judicial de desnonament per impagament i obtenir la sentència o resolució judicial o un acord extrajudicial en el propi procés.

Un cop obtinguda la resolució o aocrd esmentats, el propietari té un termini màxim de sis mesos per a sol·licitat el cobrament de l’Avalloguer davant l’Institut Català del Sòl.

Els requisits per a poder ser beneficiari de l’Avalloguer són:

  • Que la renda mensual no superi els 1200 € a Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Matadepera;  1000 € a Castellbisbal, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls; i, 800 € a Rellinars, Sant Llorenç Savall i Gallifa.
  • No haver exigit  una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte.
  • Haver enregistrat el contracte i dipositat la fiança amb  el document de compromisos relatiu a l’Avalloguer (la Cambra és l’entitat gestora amb conveni vigent amb l’Institut on pot fer el dipòsit de la fiança i formalitzar la inscripció, cancel·lació i compensació de les fiances de lloguer).

 El compromís de pagament de la Generalitat es condiciona a l’existència de partida pressupostària (si no n’hi ha, no es cobra, per bé que s’ha de deixar clar que fins ara i des de l’any de la seva creació al 2008, sempre s’ha pagat).

Tràmit per al cobrament

L’arrendador  podrà sol·licitar, en el termini de sis mesos des de l’obtenció de la sentència o de l’acord extrajudicial, el cobrament de l’Avalloguer a l’Institut Català del Sòl, acompanyant la sol·licitud amb la informació i documentació següent:

 Sol·licitud per a l’obtenció de la compensació a què dóna dret l’Avalloguer.

  • *     DNI/NIF/NIE del sol·licitant.
  • *       DNI/NIF/NIE del propietari, si és diferent del sol·licitant.
  • *       Contracte d’arrendament i document de compromís originals
  • *       Original de la sentència de desnonament
  • *       En cas d’acord extrajudicial, diligència o certificat judicial que acrediti que l’habitatge ha quedat lliure i a disposició de l’arrendador
  • *       Original del document que acrediti la data de recuperació de la possessió de l’habitatge.
  • *        Declaració responsable del fet que no s’ha cobrat cap mensualitat de lloguer objecte de la demanda, o si s’escau, de les percebudes judicialment o extrajudicialment.

A partir de la presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, l’Institut Català del Sòl verificarà el compliment dels requisits que estableix el Decret i notificarà a l’arrendador la seva admissió i l’import a abonar en concepte de garantia de l’Avalloguer, per tal que es comuniqui el número de compte on efectuar la transferència bancària.