L’accessibilitat a l’edifici de la meva Comunitat

El dia 21 de juny de 2015 va entrar en vigor, la Llei 5/2015, del 13 de maig que modifica el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals que regula, entre d’altres matèries, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal ubicades a Catalunya.

Entre les principals novetats el nou text, atorga una especial consideració als acords relatius a les obres per a l’adaptació de l’edifici a les necessitats de les persones amb discapacitat i per persones més grans de setanta anys. 

Legitima per demanar l’autoritat judicial que obligui la comunitat a fer aquestes obres, en el cas que la junta no ho aprovi, als propietaris i als titulars d’un dret possessori sobre l’element privatiu, tant si son ells directament com les persones amb qui conviuen o treballen els qui pateixen la discapacitat o son majors de setanta anys.

En concret, els propietaris o els titulars d’un dret possessori sobre l’element privatiu, en el cas que ells mateixos o les persones amb qui hi conviuen o treballen pateixin alguna discapacitat o siguin majors de setanta anys, si no aconsegueixen que la comunitat prengui els acords necessaris, poden demanar a l’autoritat judicial que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques o a fer les innovacions exigibles, sempre que siguin raonables i proporcionades, per a assolir l’accessibilitat i la transitabilitat de l’immoble en atenció a la discapacitat que les motiva.

Els acords per a suprimir les barreres arquitectòniques o per a fer les innovacions exigibles per a l’accessibilitat de l’immoble, requeriran majoria simple.

Les despeses originades per la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i les que calguin per a garantir l’accessibilitat de l’edifici, són a càrrec de:

  • Si deriven d’un acord de la junta de propietaris són a càrrec de tots els propietaris.
  • Si deriven d’una decisió judicial, l’autoritat judicial és qui en fixa l’import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat de propietaris.

Al marge de las normativa que regula les comunitats de propietari, a Catalunya tenim la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat (publicada al DOGC nº 6742, de 4 de Novembre de 2014); que regula les qüestions relacionades amb l’accessibilitat en diversos àmbits:

  1. Estableix (art. 17) que les zones comunes dels edificis plurifamiliars en què resideixen persones amb discapacitat, o persones més grans de setanta anys, han de tenir les condicions d’accessibilitat adequades a llurs necessitats d’accés a l’habitatge, de comunicació i d’interacció amb l’accés a l’edifici que siguin tècnicament possibles. Correspon a la comunitat de propietaris, o al propietari únic de l’edifici, de dur a terme i sufragar les actuacions i les obres d’adequació necessàries.
  2. L’execució de les obres anteriors s’ha de dur a terme d’una manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot casen el termini d’un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar de la data de l’acord de la comunitat de propietaris o, si s’escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial.
  3. El termini per a les obres majors anteriors es pot ampliar si algun dels propietaris que forma part de la comunitat justifica que el cost que se li imputa per aquestes obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva unitat familiar i que aquests ingressos són inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.

 

Vols saber més? Truca’ns, vine o consulta’ns

 

Tens dubtes de com pot afectar la normativa? Necessites assessorament jurídic o tècnic per plantejar l’eliminació de les barreres arquitectòniques a la teva comunitat?

 

A la  Cambra som al teu servei