IVA: Pagar el dels lloguers de locals no cobrats?

És aconsellable aplicar el criteri de caixa per als arrendadors de locals?

La Cambra no ho aconsella per a la majoria d’arrendadors, però informa de la seva existència:

 

La Llei 14/2013, de suport als emprenedors, va introduir un nou règim d’IVA que es va regular amb el Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, de modificació del Reglament de l’IVA.

Si s’esperava que només s’hauria de pagar l’IVA prèviament cobrat, la llei i el reglament estableixen que això només serà temporalment dins de l’any i si el 31 de desembre no s’ha produït el cobrament, es meritarà l’impost  (i s’haurà de pagar al seu moment).

Principals aspectes a tenir presents:

 1. En què consisteix el règim especial del criteri de caixa?

Al règim general, l’IVA s’ha de declarar en el moment del lliurament del bé o de la prestació del servei, sense tenir en compte quan es produeix el seu cobrament (en els lloguers a la data que s’ha d’emetre la factura). El nou règim especial del criteri de caixa permet declarar i, per tant, ingressar l’IVA quan aquest impost es cobri. Això, però, també suposarà que la deducció de l’IVA suportat en les seves adquisicions es retardi fins al moment que sigui liquidat als seus proveïdors.

 2. Quan va entrar en vigor?

L’1 de gener de 2014.

 3. Qui es pot acollir al criteri de caixa?

Aquest règim especial d’IVA és totalment voluntari. S’hi poden acollir totes aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin activitats econòmiques.

No és possible acollir-s’hi:

  • Quan el volum d’operacions durant l’any anterior sigui superior a 2.000.000 €.
  • Quan els cobraments en efectiu d’un mateix destinatari durant l’any superin els 100.000 €.

4. Opció per a l’aplicació del règim especial del criteri de caixa

L’opció s’exercirà durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efectes. S’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es produeixi la renúncia o exclusió d’aquest règim. En el cas d’inici d’activitats, s’exercirà quan es presenti la declaració censal corresponent.

5. Renúncia a l’aplicació del règim

La renúncia s’exercirà durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efectes. Tindrà una durada mínima de tres anys.

6. Obligacions formals

Acollir-se al criteri de caixa implica una sèrie de canvis formals:

  • Obligacions en matèria de registre: s’haurà d’incloure la data de cobrament/pagament total o parcial, així com el mitjà de cobrament/pagament utilitzat, que s’haurà de poder acreditar en qualsevol moment.
  • Obligacions en matèria de facturació: les factures de les operacions acollides al règim especial de caixa hauran d’incloure una menció expressa (“règim especial del criteri de caixa”).
  • Obligacions en matèria d’informació: en el model 347 de declaració d’operacions amb terceres persones, s’haurà d’informar d’aquestes operacions de forma separada.

 7. Data límit per declarar l’IVA de les factures emeses

Si bé en un principi la meritació de l’IVA es produeix en el moment del seu cobrament, si el 31 de desembre de l’any següent al de la realització de l’operació no s’ha produït el cobrament, es meritarà l’impost en aquesta data. Així doncs, s’estableix una data límit per declarar l’IVA: el 31 de desembre de l’any següent al de l’emissió de la factura.

8. El règim especial del criteri de caixa pot afectar a tothom

Es pot donar el cas que una empresa que no està acollida al règim especial del criteri de caixa rebi factures d’una empresa que sí que ho està. En aquest cas, el comprador es veurà afectat, ja que no es podrà deduir en les seves declaracions l’IVA suportat fins que realitzi el pagament de la factura. A part, haurà de complir també amb les obligacions formals del llibre de registre de factures rebudes.

 9. Com afecta als arrendadors de locals?

Si bé en un principi es podia pensar que aquest nou criteri de caixa podria afavorir els arrendadors de locals per mitigar parcialment els efectes de la morositat dels inquilins, finalment s’ha arribat a la conclusió que no és gens beneficiós.

Si un propietari s’acull al règim i no cobra els lloguers. Haurà d’esperar fins al 31 de desembre de l’any següent perquè els lloguers es puguin considerar impagats i el mes de gener haurà d’ingressar les quotes d’IVA d’aquests lloguers no cobrats. Fins a aquesta data no podran començar a transcórrer els sis mesos necessaris per poder-se acollir al procediment de rectificació de quotes d’IVA incobrables i  es provocaria un retard en el temps per poder recuperar l’IVA no cobrat.