IRPF 2019

Calendari i terminis de presentació

La campanya de la Renda i Patrimoni corresponent a l’exercici 2019 s’ha iniciat el dia 1 d’abril per a les presentacions per Internet a través del servei Renda WEB o per l’App de l’Agència Tributària per a mòbils i finalitzarà el pròxim dia 30 de juny, amb l’excepció d’aquelles declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària, les quals s’hauran de presentar com a màxim el dia 25 de juny.

L’Agència Tributària, ignorant la petició efectuada per professionals tributaris, ha mantingut el calendari previst de la campanya renda 2019 malgrat la crisi sanitària del Covid-19 i l’aplicació de les mesures de restricció de moviments imposades pel decret d’estat d’alarma de data 14 de març de 2020.

A causa de l’Estat d’Alarma decretat pel COVID-19, les oficines de l’Agència Tributària estan actualment tancades i es preveu la seva obertura a partir del dia 13 de maig. A partir del dia 5 de maig es pot sol·licitar cita prèvia per acudir a les seves oficines o per fer la declaració per telèfon. Els telèfons habilitats són 901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 / 91 553 00 71.

Com obtenir el número de referència

 • Per Internet amb certificat electrònic, DNIe o clave PIN a través de la web de l’Agència Tributària (agenciatributaria.es)
 • A través del servei “RENØ” , facilitant el DNI del contribuent, la data de caducitat d’aquest i l’import de la casella 505 (Base liquidable general sotmesa a gravamen) de la de renda de l’exercici 2018.

Novetats per l’exercici 2019

La campanya d’aquest any no presenta canvis significatius, les principals novetats són les següents:

 • Important simplificació respecte al model d’exercicis anteriors en el que fa referència a la identificació del domicili fiscal del contribuent. Enguany, les dades corresponents al domicili figuren de forma separada a la resta de la declaració.
 • Canvis en les dades a incloure a l’apartat rendiments del capital immobiliari, configurant-se un únic apartat en què es detallarà tota la informació relacionada amb immobles dels quals el contribuent és titular o usufructuari. En el cas de declarar rendiments procedents de l’arrendament d’immobles, el sistema demanarà una sèrie de dades per calcular de forma automatitzada l’amortització deduïble aplicable a l’exercici actual i successius.

A tenir en compte

 • Comprovi si existeixen saldos negatius en les declaracions dels exercicis 2015, 2016, 2017 o 2018, que es puguin compensar a la renda de 2019.
 • Corroborar que hem declarat tots els rendiments susceptibles de gravamen a la declaració.
 • Comprovar que apliquem totes les desgravacions estatals i autonòmiques així com les exempcions que puguin ser d’aplicació per optimitzar la nostra tarifa fiscal.

Abans de confirmar l’esborrany, no hauríem d’oblidar:

 • Deduir les quotes pagades a sindicats i col·legis professionals, que són deduïbles dels rendiments del treball, sempre que la col·legiació tingui caràcter d’obligatori.
 • En relació amb la declaració de guanys patrimonials, recordar que l’increment patrimonial obtingut a conseqüència de la venda de l’habitatge habitual per contribuents majors de 65 anys i persones en situació de gran dependència, té la consideració de guany exempt a l’IRPF. Així mateix, els majors de 65 anys, també podran gaudir d’exempcions per la resta de guanys patrimonials, sempre que l’import obtingut amb motiu de la venda es reinverteixi en una renda vitalícia.
 • Deduir les quotes d’hipoteca pagades per l’adquisició de l’habitatge habitual, sempre que el contribuent hagi aplicat aquesta deducció amb anterioritat a l’exercici 2013.
 • Declarar les aportacions a plans de pensions que poden suposar un estalvi entre un mínim del 19% i un màxim del 45% de l’aportació realitzada.
 • Si s’han realitzat donatius a entitats benèfiques acollides a la Llei 49/2002, es podran aplicar importants deduccions en la quota de l’IRPF.

 

 • És fonamental conservar tot el suport documental de la declaració durant el termini susceptible de comprovació per part de l’Administració. (El termini de prescripció és de quatre anys a comptar des de l’endemà següent a la finalització del termini per presentar la declaració.)