Conveni Cambra i Col·legi Aparelladors pel Llibre de l’Edifici 28/2/2019

 

La delegació del CAATEEB al Vallés Occidental i la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca han signat (28/2/2019), un conveni per facilitar als propietaris d’edificis l’ús de les aplicacions LEWEB i el programa de manteniment del Col·legi d’Aparelladors per a la formalització del Llibre de l’Edifici. Aquest document és obligatori en tots els edificis i en el cas dels de nova construcció correspon al promotor la seva implantació. Quan es tracta d’edificis existents el responsable és la persona propietària o a la comunitat de propietaris.

El conveni respon a la necessitat de facilitar el compliment de les obligacions legals existents sobre les Inspeccions Tècniques d’Edificis i promoure entre els propietaris la cultura de tenir els seus edificis en condicions de bon ús de conservació, manteniment i rehabilitació.

  • El conveni respon a la necessitat de facilitar el compliment de les obligacions legals existents sobre les Inspeccions Tècniques d’Edificis
  • La Llei preveu que els informes d’inspecció s’han de lliurar a l’Administració per acreditar el compliment del deure d’haver passat la inspecció tècnica obligatòria i determinar si l’edifici és apte per a l’ús d’habitatge

El LEWEB és una eina informàtica, elaborada pel CAATEEB, per formalitzar el Llibre de l’edifici. Aquest programa conté el conjunt de documentació gràfica i escrita que constitueix l’arxiu de l’edificació, en el qual s’inclouen les dades i consells necessaris per a la seva adequada utilització i les instruccions per poder dur a terme les operacions de manteniment i conservació que s’han de fer en l’edifici, així com el registre de l’historial d’actuacions, reparacions i incidències tècniques, jurídiques i administratives que s’han d’anar incorporant al llarg de la seva vida, per tal de poder acreditar el compliment de les obligacions dels propietaris i facilitar l’esclariment de responsabilitats en cas d’incident o la concessió d’ajuts públics.

El Programa de Manteniment és una altra eina informàtica també elaborada pel CAATEEB per programar i registrar les operacions de manteniment preventiu i les actuacions de rehabilitació que s’han d’incloure en el Llibre de l’Edifici.

En relació amb la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE), la Llei preveu que els informes d’inspecció s’han de lliurar a l’Administració per acreditar el compliment del deure d’haver passat la inspecció tècnica obligatòria i determinar si l’edifici és apte per a l’ús d’habitatge, i estableix l’obligació de lliurar als compradors el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici hagi de passar la inspecció tècnica. A més, la Llei considera com a infracció greu el fet de no disposar de l’informe tècnic quan aquest sigui exigible.

La pròpia llei defineix el llibre de l’edifici com l’instrument d’informació de la vida de l’edifici que incorpora les característiques tècniques de les instal·lacions, dels serveis comuns, les qualitats i garanties, a més de les instruccions necessàries per a la conservació i el manteniment, i també les actuacions de rehabilitació o millora que cal tenir en compte per adaptar l’edifici i els habitatges a la normativa.  

Conveni Cambra de la propietat amb el Col.legi d’aparelladors