Comunitats i Coronavirus

Avui, a partir de la publicació i vigència del Decret Llei 10/2020 (art. 4)  i posteriors, les Comunitats de propietaris han de tenir en compte:

1.- Segueixen vigents les normes vigents per a les comunitats en propietat horitzontal

Excepte pel que fa a qüestions que, expressament puguin modificar-se.

Destaquem la nota de premsa aclaratòria publicada por el Guardia civil i el Ministerio del Interior, que respecte de les activitats que es poden dur a terme diu textualment:

Se prohibe el uso de los espacios comunes, aunque sea para pasear por ellos

Haurem de ser molt  generosos amb qui ha redactat aquesta nota, doncs del contrari els propietaris i usuaris hauran d’entrar volant al seu pis. En tot cas, la nota serveix per aclarir que als espais o elements comuns de la Comunitat no poden portar-se a terme exercicis físics ni cap altra activitat que no tingui per fnalitat la de facilitar l’accès al propi habitatge.

2.- Queden suspesos els terminis

Efectivament, tal com disposa aquesta norma, tant el que són terminis previstos als Estatuts o als Reglaments de Règim Interior, o als previstos a la pròpia llei (l’art. 553 del Codi Civil de Catalunya), tant per a convocar com per a celebrar Juntes de propietaris, queden suspesos des del 28/3  fins que s’aixequi l’estat l’alarma o el que es pugui disposar legalment, com també les que s’haguin convocat abans i que havien de celebrar-se per mentre és vigent l’estat d’alarma.

Una vegada s’aixequi l’estat d’alarma, si no es disposa altra cosa, es reprèn el comput dels terminis, de forma que el temps intermig transcorregut serà com si no haguès existit a aquests efectes.

Les reunions que  ja s’havien convocat, només es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat de què tots els propietaris poden intervenir en les deliberacions  que es produeixin a les Juntes i garantir-se també l’emissió del vot, intervenir en les deliberacions,  tal i com es preveu expressament per a les persones jurídiques i similarts a l’article 312-5, apartat 2 del Codi civil de Catalunya.

 3.- Reunions sense Juntes

És possible adoptar acords sense reunió conjunta i sense unitat física i presencial d’acte, si així ho acorda la Presidència.

Aquesta possibilitat és factible sempre que sigui possible ja sigui per emissió de vot per correspondència posta, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, i en tot cas, havent de quedar garantits els drets d’informació i de vot, tenint constància de la recepció del vot, el seu contingut i la garantia de la seva autenticitat, tal i com preveu també per a persones jurídiques o similars a l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

A efectes formals, els acords que s’adoptin d’entendrà que ho han estat a la seu de la Comunitat i la data serà la corresponent a l’últim dels vots vàlids que s’hagi emés.

 

I un prec: Si a la vostra Comunitat hi viu personal sanitari (metges i metgesses, infermers o infermeres o reste de personal), val la pena fer-los saber el reconeixement de tots  per la seva feina (perillosa, necessària i imprescindible i no compensada).En un altre ordre de coses, els volem recordar que poden accedir a informació d’altres temes importants, com:

  1. Les comunitats o membres de les comunitats o propietaris individuals que tinguin interès en procedir a la instal·lació de punts recàrrega per a vehicles elèctrics, ens ho poden fer saber a través directament del Consultor 24h, així podran aprofitar els avantatges del Conveni signat entre la Cambra i l’empresa ENCHUFING.  Una vegada ens indiquin el seu possible interès, facilitarem a les persones o Comunitats interessades el full de dades informatives corresponents per a que es faci un pressupost aproximat. Aquest  romandrà subjecte a les comprovacions corresponents  per part d’ENCHUFING, quan es confirmi que es vol tirar endavant la instal·lació. Llavors es procedirà a la confecció d’un pressupost definitiu i vinculant.
  2. Si volen saber com afecta en matèria de lloguers la crisi actual i  són propietaris o inquilins de pisos llogats, premi aquí.
  3. Si són propietaris o inquilins de locals, oficines,  naus, etc, premi aquí.
  4. Si vol informació sobre IRPF 2019 i lloguers, premi aquí.

A la Cambra seguim al seu servei i per mentre no s’aixequi l’estat d’alarma estem treballant telemàticament per a vostès.

En tot cas ens en sortirem hi tant que ens en sortirem