Informe sobre els lloguers: Terrassa, Rubí i Sant Cugat

Amb els gràfics següents pot veure’s l’evolució dels lloguers a Terrassa, Rubí i Sant Cugat, amb dades actualitzades de 2005 a 2018 (informe tancat a 8/4/2019).

 • Terrassa: Lloguer mitjà a 2018 – 560’85 €/mes
  • Increment anual a 2018 – 6’68 %
 • Rubí: Lloguer mitjà a 2018 – 630’48 €/mes
  • Increment anual a 2018 – 8’28 %
 • Sant Cugat: Lloguer mitjà a 2018 – 1.149’55 €/mes
  • Increment anual a 2018 – 4’90 %

Del 2006 al 2018, els lloguers han pujat un 2’56 % a Terrassa

A Terrassa els preus han pujat més els darrers anys, pel fet que ha Barcelona han esgotat l’oferta i els preus han tocat sostre, com també ha passat a Sant Cugat.

A Terrassa, tant pel que fa a lloguers com a preus de compra, l’expulsió de població per l’excés d’increment de preus de lloguer i compra o venda a Barcelona i Sant Cugat, suposa un increment de demanda que ha implicat un increment de preus.

Rubí, que fa anys que té congelades les possibilitats de construir habitatges per manca de planejament urbanístic, derivat de la manca de consens polític per a aprovar-lo durant molts anys, ha patit una manca d’oferta i –amb una demanda constant- ha meritat uns preus de lloguer que són un 12’42 % superiors als de Terrassa.

A Terrassa l’existència fins a finals de 2016 d’oferta més o menys suficient, va implicar el manteniment preus i a partir de 2017 fins avui, una acceleració i increment.

A criteri de la Cambra, pel que fa als lloguers, en termes generals durant el 2019 simplement es mantindran amb tendència a la baixa, que podria seguir en la mateixa tònica per a l’any 2020.

És important tenir present que els sous no han crescut, ni molt menys, en proporció als lloguers i preus de compra, per la qual cosa, no poden incrementar-se més.

També cal considerar que des de gener de 2005 a desembre de 2018, l’IPC va pujar un 28%

Però, si tenim present que els sous de la gent són els mateixos es treballi a Barcelona, Sant Cugat o Terrassa, hi ha un diferencial de costos que fa atractiva Terrassa per a viure –a banda de la major qualitat de vida que s’ofereix a Terrassa tant respecte de Barcelona com de Sant Cugat pel seu comerç i activitats cívico-culturals- per sobre de Barcelona o Sant Cugat.

Apuntar també, que les persones “expulsades” de Barcelona per preu, si treballen fora de Terrassa, han d’assumir uns costos de transport importants.

Recordi que ja NO és obligatori fer constar l’índex de preus de lloguer i que el pot trobar prement aquí

Pot informar-se sobre les novetats actuals de la llei de lloguers prement aquest enllaç.

IRPF 2018: Novetats

 

La fi de la tributació per les prestacions de maternitat i paternitat, la reducció de quota per a rendes baixes o les majors deduccions per a la inversió en noves empreses, famílies nombroses o despeses de guarderia figuren entre les novetats de la campanya de la Renda 2018 que arrenca el 2 d’abril.

La major part d’aquests canvis procedeixen de la Llei de Pressupostos de 2018, encara que l’exempció de tributació dels permisos de maternitat i paternitat es va produir per una sentència judicial, segons apunten l’Agència Tributària i els assessors fiscals de Aedaf i REAF.

Aquestes són algunes de les novetats en la campanya de 2018:

 • Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos pagadors inferiors a 12.643 euros no estan obligats a declarar. Encara que el nou llindar és de 14.000 euros anuals, en l’exercici 2018 només aplica des del 5 de juliol, per la qual cosa queda en 12.643 euros. No obstant això, aquests contribuents hauran de presentar declaració si volen rebre una eventual devolució. El llindar per als qui cobrin les seves retribucions del treball d’un solo pagador es manté en 22.000 euros anuals.
 • Els contribuents amb rendes inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d’una reducció de la seva quota. Segons els Pressupostos de 2018, aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als qui ingressen menys de 13.115 euros i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als qui guanyen entre 13.115 i 16.825 euros, si bé en aquest exercici la reducció només té efecte a partir del 5 de juliol de 2018, per la qual cosa la quantitat final es veurà reduïda en funció d’una sèrie d’ajustos.
 • Els ingressos corresponents a les prestacions de maternitat i paternitat cobrats en 2018 estan exempts del pagament d’IRPF.
 • La deducció per maternitat s’incrementa en 1.000 euros anuals -addicionals als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor- quan el contribuent sufragui despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats.
 • Els contribuents que inverteixin en empreses de nova creació podran deduir-se un 30% dels imports, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros (fins ara era el 20% de l’import amb una base de 50.000 euros).
 • Les rendes obtingudes a Ceuta i Melilla gaudeixen d’una deducció del 60% (fins ara era del 50%).
 • S’incrementa la deducció per família nombrosa. L’augment és de 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial, però en l’exercici 2018 només aplica d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 250 euros.
 • S’estableix una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec. Els Pressupostos estableixen una deducció de 1.200 euros anuals (100 euros al mes), que en 2018 només s’aplicarà en els mesos d’agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 500 euros.
 • S’estableix una deducció per als contribuents que tinguin a la resta de la unitat familiar en un altre Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, de manera que la quota s’equipari a la que tindrien si tots residissin a Espanya.
 • Desapareix la possibilitat de sol·licitar la “pre-declaració” de la renda en paper, encara que el contribuent podrà imprimir la vista prèvia del seu esborrany si vol comprovar-lo en paper.

IRPF 2018: Demanar dades a Hisenda

 

A partir del 15 de març, l’Agència Tributària posa a la disposició dels contribuents les seves dades fiscals per a la Declaració de la Renda 2018, la campanya de la qual comença el pròxim 2 d’abril de 2019 i finalitzarà l’1 de juliol. També es pot sol·licitar el número de referència per a operar en la seu electrònica d’Hisenda.

QUÈ SÓN LES DADES FISCALS?

Les dades fiscals és el conjunt d’informació que Hisenda té de cada contribuent. Poden ser de caràcter personal (com a domicili o estat civil), econòmic (ingressos del treball, dades bancàries…) i patrimonial.

COM ACCEDEIXO A LES MEVES DADES FISCALS?

Els contribuents que vulguin accedir a les seves dades fiscals podran fer-ho a través de dos canals: l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària (millorada i actualitzada) o el portal Renta Web (premi aquí)

Això sí, els contribuents necessitaran identificar-se de manera online mitjançant:

Certificat electrònic o DNIe: és el mètode més senzill. El contribuent només ha de disposar d’un certificat electrònic, emès per la Real Casa de la Moneda, o un DNI electrònic.

Cl@ve PIN: Es tracta d’una clau triada per l’usuari i un PIN notificat per SMS. Per seguretat, cada PIN només pot utilitzar-se una única vegada i en un termini màxim de 10 minuts des de la seva recepció. Aquest sistema requereix un registre previ que podrà dur-se a terme o bé de forma presencial en una oficina de l’Agència Tributària o bé per Internet.

Número de referència: Aquest sistema consisteix a generar un número de referència que donarà accés al servei Renda Web. Per a això, des del portal ens demanaran: NIF o NIE, Casella 475 de la Renda 2017 (i l’IBAN del compte bancari si no vas ser declarant) i telèfon mòbil.

 

 

 

Índex de preus de lloguer

 

A tots els contractes de lloguer d’habitatge JA NO ÉS  obligatori i imprescindible, que figuri l’índex de referència del preu del lloguer aplicable a l’habitatge que és objecte de contractació, a més de la resta de dades que reculli la legislació civil.

Fem aquest aclariment, doncs des del 8/3 fins el 8/4 de 2019,  aquest índex era obligatori i  també que constés a les ofertes o comercialitzacions d’habitatgfes en lloguer, i la seva omissió és falta lleu per manca d’informació.

Així ho establí el Decret Llei 5/2019, de 5 de març, que estableix les noves “Mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge”, en el seu article 4, PERÒ EL DECRET-LLEI VA DECAURE EN NO SER CONVALIDAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN HAVER-SE RETIRAT PER PREVISIBLE DE MANCA DE MAJORIA QUE HO APROVÉS.

Amb tot, recordem que l’índex, que es determina en €/m2, no significa un límit en la contractació, un límit en el preu del lloguer, però si pot tenir conseqüències en ordre a la impossibilitat d’obtenció d’ajuts a l’habitatge (si es lloga per un preu superior a l’índex) o de bonificacions o reduccions d’impostos (com l’IBI), que encara s’han de determinar.

Per trobar aquest índex de referència, podeu premer aquest enllaç

A la Cambra ja ho vam incorporar i retirar de les ofertes de lloguers així com també als contractes de lloguer d’habitatge, davant la manca de convalidació del Decret-llei.

Recordeu que la Cambra és l’administrador de confiança

Ultimes notícies sobre la llei dels lloguers!

Convalidat el dia 4/4/2019, el  Decret-llei de reforma de la llei d’arrendaments urbans, així com d’altres normes que afecten els lloguers (com per exemple l’Impost de Transmissions Patrimonials, l’IBI i la Llei d’Enjudiciament Civil).

Pels contractes que es signin a partir del dia 6/3/2019 serà d’aplicació la nova normativa, ja que el BOE on s’ha publicat és el de 5/3/2019.

A la Cambra ja tenim a punt els contractes redactats per als propietaris que hagin de llogar a partir d’ara mateix.

També podeu informar-vos de l’evolució dels lloguers durant els darrers 13 anys, dels 2005 al 2018, prement aquest enllaç.

Com a trets principals, la durada mínima del contracte es fixa en 5 anys, llevat que si es tracta de persones jurídiques arrendadores el termini és de 7 anys.

L’arrendador no pot sol·licitar els avals addicionals al mes de fiança que estimi oportuns més enllà de dues mensualitats de renda i, si l’arrendador és persona jurídica, no pot exigir que el llogater pagui les despeses corresponents per la contractació del lloguer de l’habitatge.

També serà aplicable la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil relativa als desnonaments (que permetrà que el llogater al·legui vulnerabilitat social, la qual cosa obliga al jutge a demanar un informe als serveis socials. En cas que l’informe ratifiqui aquesta situació, el desnonament es paralitzarà un mes (dos si el propietari era una persona jurídica).

I s’haurà de seguir declarant l’Impost de Transmissions Patrimonials  però seran exempts de pagament (ja que l’exempció ha quedat sense efecte). Per a més informació premi aquí

Recordem, que la normativa nova és pràcticament una reproducció de la que era vigent des del 19/12/2018 (BOE 18/12/2018), que segueix vigent pels contractes signats mentre ha estat vigent,  i quines  modificacions més importants, que només afectaven als lloguers d’habitatges eren:

 1. És una contrareforma als canvis de la llei d’arrendaments urbans realitzats el 2013, instat pel Govern del Partit Popular que suposà una restricció i  limitació dels drets dels llogaters d’habitatges.
 2. Estableix un termini obligatori mínim de duració del contracte en funció de
  1. Si l’arrendador o propietari és persona física: 5 anys
  2. Si l’arrendadora o propietària és una persona jurídica (societat…): 7 anys
 3. Si les parts no es pronuncien per no renovar-lo, en ambdós casos hi ha una pròrroga de 3 anys, a partir del 5è ó 7è any, segons correspongui (ull amb els terminis de preavís quan s’opti per a no prorrogar el contracte que seràn de 4 mesos per a l’arrendador i 2 per a l’arrendatari).
 4. La fiança segueix obligatòria en un mínim d’1 mensualitat de renda i es limiten els valas o  dipòsits extres,  a dues mensualitats de renda
 5. Les despeses de formalització de contracte són:
  1. Segons pactin les parts, si l’arrendador és persona física
  2. A càrrec de l’arrendadora, si l’arrendadora és persona jurídica (societat…), llevat que els serveis els contracti l’arrendatari/a, per iniciativa directa
 6. S’atorga de major protecció als arrendataris en processos de desnonaments, possibilitat la suspensió dels procediments judicials d’un mes (si l’arrendador és persona física) o de tresmesos si és persona jurídica (societat …)
 7. Eximeix als arrendataris de que els repercuteixin l’IBI, si l’arrendadora és un ens públic
 8. En els cas d’habitatges desocupats, permet que l’Estat o les Comunitats autonòmiques puguin establir recàrrecs en l’IBI, a aplicar pels Ajuntaments en les seves Ordenances Fiscals
 9. Permet que puguin aplicar-se bonificacions en l’IBI de fins el 95 % en edificis destinats al lloguer d’habitatges amb renda limitada
 10. Eximeix del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) dels arrendaments d’habitatges (en general), que fins ara era del 0’5%, però seguirà sent obligatòria la declaració i autoliquidació de l’impost (amb la qual cosa l’administració fiscal seguirà tenint el registre d’arrendaments i els seus ingressos o rendes). Per a més informació premi aquí
 11. No resten eximits del pagament d’ITP els avals que es puguin realitzar com a conseqüència dels arrendaments

Pot accedir a la normativa publicada llavors al BOE prement aquí

Dipòsit de fiances legals

La Cambra és en la seva demarcació i àmbit territorial, la entitat gestora a efectes de fiances, que té signat un conveni vigent de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl a l’empara de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.

Amb aquesta Llei, “es crea el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, amb caràcter administratiu, que depèn de l’Institut Català del Sòl, en el qual han d’ésser objecte d’inscripció les dades corresponents a contractes subscrits entre arrendador i arrendatari referents a immobles situats a Catalunya, les fiances dels quals han d’ésser objecte de dipòsit preceptiu, segons aquesta Llei”.

En la seva qualitat d’entitat gestora de l’INCASOL, la Cambra de la Propietat està expressament habilitada per acceptar i tramitar els dipòsits corresponents, facilitant tot tipus d’assessorament, informació i ajut que el dipositant pugui necessitar. El personal de la Cambra tramitarà els ingressos de fiances dins el marc d’una atenció personalitzada al propietari, cobrarà l’import de la fiança i imprimirà el model d’ingrés per tal que el dipositant el firmi, ja que és el seu justificant d’ingrés de la fiança i, per tant, se l’hi lliurarà amb el segell o ràfega que indiqui la data i l’import de l’ingrés.

L’arrendador que havia fet el dipòsit, o una altra persona autoritzada, ha de sol·licitar la cancel·lació de la fiança i la devolució de l’import dipositat dins dels vuit dies següents a la data d’extinció del contracte. La Cambra col·labora en la cancel·lació del dipòsit de la fiança en una doble vessant: admet els impresos de sol·licitud degudament emplenats i documentats, oferint a l’interessat una atenció personalitzada, i tramita la sol·licitud de devolució, que sempre es farà efectiva per transferència bancària des de l’INCASOL.

La Cambra té un àmbit territorial o  demarcació comarcal, abastant els municipis de Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, Matadepera, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, Rellinars, Sant Llorenç Savall i Gallifa.

A més, en mèrits de l’esmentat conveni de col·laboració vigent amb l’Institut Català del Sòl, la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca és competent en matèria d’enregistrament de contractes d’arrendament i dipòsit de fiances respecte dels termes municipals d’Abrera, Castellví de Rosanes, Cervelló, Colbató, Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.

Administració de finques

La Cambra posa la seva experiència i professionalitat al servei dels propietaris perquè puguin treure el millor rendiment del seu patrimoni immobiliari.

Si disposa d’un habitatge, pis, casa, local comercial, oficina o nau industrial per llogar i desconeix el funcionament del món immobiliari, no disposa de temps per buscar llogaters, per formalitzar adequadament el contracte o per realitzar totes les gestions que se’n deriven (aigua, gas, llum, inventari, etc.), el servei d’administració de finques de la Cambra ho farà per vostè i sense cap esforç en traurà la major rendibilitat.

Record sempre que a més la Cambra és l’administrador de confiança

La Cambra es fa càrrec de tot un seguit de gestions per facilitar-li el lloguer:

 • gestió de cobraments
 • requeriments de morosos
 • pagament i gestió de despeses
 • liquidació d’impostos: IVA i IBI
 • selecció de llogaters
 • formalització del contracte de lloguer
 • gestió de subministraments (aigua, llum i gas)
 • assegurances de lloguers
 • enregistrament de contractes de lloguer
 • dipòsits de fiances de lloguer

Administració de finques on line

La Cambra facilita als propietaris dels que administra el lloguer de les seves finques, l’accès on line al seu estat de comptes i documentació econòmica.

Per  a accedir ha de clicar sobre la imatge i després identificar-se amb el seu nom d’usuari i la contrassenya

La Cambra és l’administrador de confiança