Ajudes per pagar lloguer d’habitatges

El govern  de l’Estat posa en marxa la Línia d’Avals Arrendament COVID-19, mitjançant l’Ordre Ministerial TMA/378/2020, desenvolupant així el previst a l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en el marc de mesures COVID-19 d’ajudes al pagament de lloguers d’habitatges.

S’han de demanar abans del 30 de setembre de 2020.

L’esmentada línia d’avals, dotada amb fins a 1.200 milions d’euros, té com objectiu facilitar l’accés dels arrendataris a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat per a fer front al lloguer d’habitatge habitual de les seves llars.

Tanmateix ha habilitat un telèfon gratuït d’atenció al ciutadà sobre habitatge: 900 900 707. Si el seu llogater es troba en situació de vulnerabilitat i no pot pagar el lloguer li recomanem que li faci arribar la present informació.

El servei d’atenció al client de l’ICO (Instituto de Crédito Oficial) : Premi aquí

Es tracta de crèdits finalistes, és a dir, destinats purament al pagament de lloguers d’habitatge, i seran concedits i tramitats per entitats de crèdit, comptant amb la total cobertura mitjançant aval del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’ICO, i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant. Al final d’aquest document trobarà l’enllaç al formulari per a la sol·licitud del crèdit per part del llogater.


A qui va dirigit?

Les persones arrendatàries que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del  COVID-19 que reuneixin les condicions establertes en l’Ordre Ministerial del Ministeri Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril) i l’acreditin segons el que s’estableix en aquesta.

Important: No podran optar a les ajudes al pagament de renda,  quan a la unitat familiar afectada hi hagi alguna persona propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya on puguin habitar, (veure excepcions art. 4 de l’Ordre Ministerial).


Què s’entén per unitat familiar?

La integrada per la persona titular del l’arrendament, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l’habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l’habitatge.

En cas de ser diversos els titulars en un mateix contracte de lloguer, serà obligatori que tots ells formalitzin el contracte de préstec amb l’entitat com a prestataris, del qual respondran tots de manera solidària. A aquest efecte, es formalitzarà un sol contracte de préstec en el qual figurin tots els arrendataris com a prestataris del préstec, havent de complir conjuntament els requisits i condicions establerts.


Quins requisits que cal complir per a beneficiar-se d’aquesta línia de finançament?

Els préstecs podran atorgar-se als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya, amb contracte d’arrendament en vigor subscrit a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 i que reuneixin de manera conjunta els següents requisits: de reducció d’ingressos, que els ingressos de la unitat familiar en el mes abans de sol·licitar l’ajuda no superin els 2.689,20€./mes, i que la renda més despeses no superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. (art.4 de l’Ordre Ministerial). Cliqui aquí per més informació.


 Quina documentació cal presentar?

El llogater haurà de presentar entitat de crèdit la documentació acreditativa que dependrà del fet al·legat.

La manca de documents se substitueix amb la Declaració responsable de l’arrendatari sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixin tal aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, disposarà del termini de tres mesos per a aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

El Ministeri de Transports, Mobiltiat i Agenda Urbana (MITMA) podrà verificar en tot moment que els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat s’han atorgat a arrendataris que complien els requisits d’elegibilitat per a obtenir-los; així com que l’import d’aquells s’ha destinat a la finalitat per a la qual es van atorgar.


On es pot sol·licitar el préstec?

En qualsevol de les entitats de crèdit adherides a la Línia d’Avals Arrendament COVID-19 de l’ICO. El llistat d’entitats a les quals pot dirigir-se estarà disponible en la pàgina web d’ICO. Aquest llistat s’actualitzarà diàriament conforme les entitats i l’ICO subscriguin els corresponents convenis.


Quin és l’objectiu d’aquesta línia de finançament i què passa si no es compleixen els requisits?

La concessió de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat perquè els arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l’expansió del COVID-19, puguin fer front a les despeses de lloguer del seu habitatge habitual. Els préstecs es concediran a arrendataris d’habitatges habituals localitzats en tot el territori espanyol.

Aquests préstecs comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant que compleixin les condicions establertes.

Es comprovarà que l’arrendatari compleix amb tots els requisits per a sol·licitar el préstec avalat i subvencionat per l’Estat. Si no complís els requisits, s’exigirà el reintegrament dels abonaments realitzats juntament amb l’interès de demora.


Quin és el termini de sol·licitud i el període de vigència de la Línia?

Els préstecs s’han de sol·licitar per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans del 30 de setembre de 2020 i s’hauran de formalitzar abans del 31 d’octubre de 2020. No obstant això, aquest termini podrà ser ampliat mitjançant Ordre del MITMA.


A què es poden destinar els fons d’aquests préstecs?

Al pagament de la renda de l’arrendament de l’habitatge habitual, el contracte d’arrendament haurà de correspondre a l’habitatge complet, podent incloure el mobiliari, els trasters, i les places de garatge i altres dependències annexes a l’habitatge. Queden exclosos expressament situacions de subarrendament i el lloguer d’habitacions.


Quin és l’import màxim del préstec avalat?

Fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat. (veure les condicions concretes)


A qui abona els fons l’entitat de crèdit i de quina forma?

L’entitat obtindrà del llogater les dades de contacte de l’arrendador/propietari i establirà els procediments per a abonar les quanties corresponents a les mensualitats directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge, en un compte corrent que identificarà a l’arrendador i de la qual aquest haurà de ser titular.

L’abonament es realitzarà amb periodicitat mensual, tret que es prevegi en el contracte o s’acordi periodicitat diferent, i, si escau, amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats reportades i no pagades des de l’1 d’abril de 2020 fins a la signatura del contracte de préstec. L’entitat de crèdit haurà de conservar el justificant de cadascun dels pagaments que realitzi.


S’han de pagar tipus d’interès i despeses o comissions pel préstec?

No, MITMA bonificarà el 100% dels interessos i despeses de les operacions de préstec formalitzades. El tipus d’interès del préstec serà fix, fins a 1,5% TAE. No obstant això, l’entitat no cobrarà al client cap import en concepte de tipus d’interès. Tampoc podrà aplicar al client comissionis per cap concepte ni exigir al client la contractació de cap producte o servei per a la concessió del finançament.


Quin és el termini d’amortització dels préstecs?

Les operacions de préstec podran formalitzar-se amb caràcter general per un termini de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre anys. L’arrendatari podrà sol·licitar a l’entitat per escrit, una vegada transcorreguts almenys tres anys des de la data de concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, una única pròrroga de 4 anys de termini d’amortització addicional.

Per a això haurà d’acreditar que persisteixen, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, la seva situació de vulnerabilitat i que compleix els requisits establerts en el moment de la concessió del préstec.


Existeix la possibilitat de sol·licitar una carència?

El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys i podrà pactar-se un període de manca de principal de sis mesos.


Qui decideix la concessió del préstec?

L’entitat de crèdit analitzarà si les sol·licituds de finançament compleixen totes les condicions establertes en l’Ordre TMA/378/2020, de 30- d’abril del MITMA i decidirà sobre la concessió del finançament. No podrà ser avalada en aquesta Línia cap operació que no compleixi totes les condicions establertes en la citada ordre i per a les quals no s’aportin pels arrendataris la totalitat de la documentació requerida en aquesta.

L’entitat no podrà sol·licitar a l’arrendatari cap mena de garantia per a l’aprovació de l’operació de finançament.


Quina cobertura té l’aval?

L’aval cobrirà el 100% de l’import de cada préstec concedit per l’entitat a l’arrendatari, dins de les condicions de la Línia. La concessió dels avals als préstecs atorgats per l’entitat, no comportarà el cobrament de cap comissió per a l’arrendatari.


Es pot sol·licitar més d’un préstec?

No, només podrà sol·licitar finançament per a un únic contracte d’arrendament i préstec.


Es pot amortitzar el préstec de forma anticipada?

L’arrendatari podrà amortitzar anticipada del préstec, sense que això generi despeses o comissions per al client.


Els préstecs són compatibles amb una altra mena d’ajuda?

Els préstecs seran compatibles amb qualsevol de les ajudes al lloguer regulades en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual; sense perjudici que aquestes últimes hagin de destinar-se, en el seu cas, a l’amortització del préstec.